تصوير منحصر بفرد سر يك سنجاقك كه پوشيده از قطرات شبنم صبحگاهي است.

پيش از اين براي تهيه عكسهاي ماكروفتوگرافي از حشرات نياز به آزمايشگاه، ميكروسكوپ و وسايل ديگري بود اما امروز با دوربين هاي مدرن مي توان چنين تصاويري كه گاهي فوق طبيعي جلوه مي كنند را ثبت كرد.