تبلیغات تلویزیونی استفاده از خودپرداز روی کودکان نیز تاثیر داشته است!!