پژوهشگران دستگاهي شبيه سشوار ساختهاند كه ظرف نيم ساعت شمار شپشهاي مزاحم را از موهاي سر كودكان به

نصف ميرساند.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از سالت ليك سيتي، اين دستگاه كه ‪ louseBuster‬نامگذاري شده است ميتواند در آينده جايگزين

شامپوهاي ضد شپش شود كه در حال حاضر براي حل اين مشكل گسترده بكار ميرود.
به گفته پژوهشگران دانشگاه يوتا اين دستگاه با پيشگيري از تكثير شپش آلودگي حشره را از بين ميبرد.
اين تحقيق كه بر روي ‪ ۱۶۹‬كودك در سالت ليك انجام شد نشان داد دستگاه ‪ ۸۰‬درصد شپشها و ‪ ۹۸‬درصد تخم آنها را در كودكان آلوده

به شپش نابود كرد. اين ميزان موفقيت در پيشگيري از تكثير اين موجودات موذي موثر است. با اين شيوه تقريبا تمام كودكان يك هفته پس

از درمان بهبود يافتند.
ميزان هوايي كه از اين دستگاه دميده ميشود دو برابر سشوار است و درمان ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬دقيقه به طول ميانجامد.
كلايتون هنگام مطالعه پرندگان و شپشها دريافت هواي خيلي خشك مانع از زنده ماندن حشره بر روي بدن پرندگان آزمايشگاهي

ميشود. او براي زنده نگه داشتن شپشها مجبور بود اتاق را مرطوب نگاه دارد.
او دريافت دماي هوا به اندازه مقدار هوا اهميت ندارد. هواي دستگاه ابداعي وي خنكتر از سشوار است.
شركت "لارادا ساينس" (‪ (Larada Sciences‬تا دو سال آينده اين دستگاه را به بازار عرضه خواهد كرد.
استفاده از شامپوهاي شيميايي رايجترين شيوه درمان شپش سر است. با اين حال چندين بار بايد از اين شامپوها استفاده شود و

هميشه هم تخم حشره را از بين نميبرد.

منبع : خانواده ي سبز