ساختار :
اجزاء اصلی منظومه ی شمسی خورشید است، رشته ی اصلی دنباله ی ستاره دار 2g که شامل 99.86درصد جرم شناخته شده وکنترل شده نیروی جاذبه.4تااز بزرگ ترین......
غول های گازی، گزارش 99درصد جرم باقی مانده ، مشتری و زحل با هم شامل بیش از 90 درصد است.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

مقیاس چرخش اجرام آسمانی در منظومه ی شمسی(چرخش در جهت عقربه های ساعت از بالا چپ)

اکثر اجرام بزرگ درحال گردش به دور خورشید در نزدیکی مدار زمین، معروف به دایره البروج قرار دارند. سیاراتی که خیلی نزدیک دایره البروج هستند حال آن که ستاره های دنباله دار واجرام کمربند کویپرخیلی اوقات قابل توجه زوایای بزرگ آن هستند. همه ی سیارات وهمچنین بسیاری از اجرام دیگربا چرخش خورشید (عکس عقربه های ساعت، مانند منظره ای از بالای قطب شمال خورشید) استثناء هم وجود دارد، مانند ستاره دنباله دار هالی .
به علت فاصله ی زیاد درگیر، نمایندگی بسیاری از منظومه شمسی چرخش مجزای همان را نشان می دهد.در واقع ، با چند مورد استثناء، سیاره ی دورتر از خورشید، بزرگ تر از فاصله ی بین آن و مدار قبلی است.برای مثال: زهره تقریبا 0.33 واحد نجومی (au)
نسبت به عطارد دور تر از خورشید است، در حالی که زحل 4.3 au دورتر از مشتری ، و نپتوندر10.5 au دور تر ازاورانوس قرار دارد. تلاش هایی برای تعیین رابطه ی بین فاصله های مداری انجام شد0برای مثال : تیتوس قانون بدی)اما به عنوان نظریه پذیرفته نشد.
پیشنهاد نجومی قوانین کپلر حرکت مداری اجرام در مورد خورشید را توصیف می کند. طبق قانون کپلر، هر سیاره ای که در مدار بیضی حرکت کند خورشید یکی از کانون های آن است.هر یک از اجرام در طول مدار بیضی شکل با خورشید در یک نقطه متمرکزمی شوند.اجرام نزدیک به خورشید( با محورهای کوچکتر اصلی )درسال های کوتاهتر. در مدار بیضوی ، فاصله جرم سماوی از خورشید درطول همان سال متغیر است. نزدیک ترین جرم به خورشید حضیض نامیده می شود، در حالی که دورترین نقطه از خورشید به نام افلیون است. هر جرمی در حضیض سریع تر و در افلیون آرام ترحرکت می کند. مدار سیارات تقریبا دایره ای است اما بسیاری از ستاره های دنباله دار، سیارک ها و اجرام کمربند کویپر محصور سیاراتی هستد که بیش ترروی مدار بیضوی می چرخند.
بیش تر سیارات منظومه شمسی دارای سیستم های ثانویه ی خود هستند. بسیاری ازآن ها در تبدیل مدارتوسط اجرام سیاره ای ، به نام ماهواره های طبیعی یا ماه،که بعضی از آن ها ازعطارد بزرگ تر است. بسیاری از بزرگ ترین ماهواره های طبیعی در گردش هماهنگ هستند، و با یک سطح ثابت به سمت منشا شان می روند.4تا از بزرگ ترین سیارات ، غول های گازی ،همچنین دارای حلقه های سیاره ای، باند نازک از ذرات کوچک که آنها را در مدار اتحاد داشته باشد.