به نام خداوند بخشاینده مهربان

[HIGHLIGHT=#ebf1dd]تغییر شکل الاستیک و پلاستیک[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#fdeada]تغییر شکل الاستیک[/HIGHLIGHT]


در تغییر شکل الاستیک , نمونه مورد نظر تغییر شکل دائمی نمی دهد.

همان طور که در اشکال متحرک هم مشخص است , ماده مورد نظر به حالت اولیه خود بر می گردد.
شبکه بلوری نمونه تحت آزمون کششیِ یک محور قرار گرفته است:همانطور که ملاحظه می شود تغییر شکل دائمی نیست و نمونه دوباره به اندازه اول بر می گردد.
[HIGHLIGHT=#fdeada]تغییر شکل پلاستیک[/HIGHLIGHT]

تغییر شکل پلاستیک یک تغییر شکل دائمی است.

به تغییر شبکه کریستالی هنگام اعمال نیرو دقت کنید:
نیروی اعمالی می تواند آنقدر ادامه می یابد تا مطابق منحنی تنش و کرنش زیر به نقطه شکست برسد:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
منحنی تنش - کرنش-- همزمان با اعمال نیرو بر جسم مورد نظر , تغییراتی مطابق شکل به وجود می آید:
منابع تصویرها:
en.wikipedia.org -- ndt-ed.org -- dennis-kochmann.de
گنجینه دانش