محققان شواهد تازهاي دال بر ارتباط ميان استفاده از رنگ مو و ابتلا به سرطان دريافتهاند. نتايج يك مطالعه در اروپا با حضور تقريبا 5000

داوطلب زن نشان داده است كساني كه بطور مرتب موهايشان را رنگ ميكنند، بيش از سايرين با خطر ابتلا به سرطان «لنفوما» روبرو

ميشوند. با اين حال كارشناسان تاكيد ميكنند كه برخي عوامل سرطانزاي موجود در رنگها، از دهه 1970 به بعد حذف شده است. آنها

مي گويند: افرادي كه پيش از اين دوران مرتبا در معرض رنگ مو قرار داشتند، از جمله آريشگران بايد نسبت به خطرات احتمالي آگاه باشند

و بدن خود را براي اطمينان از نداشتن تودههاي نامتعارف چك كنند. سرطانهاي لنفوما، در سيستم لنفاوي روي ميدهد. اين سيستم،

شبكهاي از رگهاست كه بخشي از سيستم دفاعي بدن را تشكيل ميدهد و سلولهاي ضد عفونت به نام لنفوسيت را جا بجا و سلولهاي

مرده بافتها را نيز تخليه ميكند. اين مقاله تحقيقي از سوي آژانس بينالمللي تحقيقات سرطان در فرانسه در كنفرانس بينالمللي

لنفوماي بدخيم ارايه شده است.