عامهمردم به اشتباه بر این باورند که اگر بدن در طول انجام حرکات ورزشی تعریقنداشته باشد انجام آن تمرینات بی فایده است و عرق کردن رابطه مستقیم بامقدار کالری مصرفی بدن و مفید بودن و سازندگی حرکات ورزشی دارد.
برای اثبات نادرست بودن این باور، علت تعریق و رابطه آن را با حرکات ورزشی مورد بررسی قرار می دهیم.

باید توجه داشت که بدن انسان مانندتمامی موتورها عمل می کند و بی وقفه در حال انجام کار است و تولید حرارتمی کند، هر چه ماهیچه ها بیشتر منقبض و منبسط شوند مقدار حرارت تولید شدهنیز افزایش می یابد. بنابراین اگر راهی برای خنک شدن بدن وجود نداشته باشدبعد از بیست دقیقه بر اثر بالا رفتن درجه حرارت بدنمان از هوش خواهیم رفت.
اولین راه خنک شدن بدن دفع حرارت از طریق پوست است. روشهای دیگری نیز برایکاهش دمای بدن نظیر انتقال حرارت به محیط توسط دوش آب سرد و یا استفاده ازکولر و دیگر وسایل خنک کننده وجود دارد ولی تعریق راه دیگری است که بدن ازآن برای کاهش دمای خود استفاده می کند، آبی که در خون ما جاری است گرمایبدن را جذب می کند و به صورت عرق توسط غدد زیر پوست در سطح پوست منتشر شدهو سبب خنکی ما می شود.
در مواقعی که دمای محیط بالاست اولین راه خنک شدن بدن تعریق است، حال اگرمحیط مرطوب نیز باشد عرق روی پوست نمی تواند تبخیر شود و به صورت قطره هایآب از بدن سراریز می شود.
میزان تعریق افراد بستگی به سن، جنسیت و فیزیک بدن آنها دارد مثلا میزانتعریق بدن زنان از مردان کمتر است و با افزایش سن این میزان کاهش می یابد.اما این تفاوتها بر میزان تعریق به هنگام انجام حرکات ورزشی تاثیر چندانیندارد و تقریبا برای همه افراد یکسان است.
اگر در محیطهایی که دارای وسایل خنک کننده هستند و یا در فصل سرما ورزشکنیم ، میزان تعریق بدن کاهش می یابد زیرا هوای خنک عرق را به سرعت بخارمی کند و این بدین معنا نیست که بدن ما مقدار کمتری کالری سوزانده است،بنابراین تعریق معیاری برای سنجش میزان کالری سوزانده شده و سازندگیتمرینات ورزشی نمی باشد.

__________________