افشانه هاي تميز كننده رايانه , ميتوانند موجب سو رفتار دركودكان و نوجوانان شوند .
دكتر فرهاد فيلي پزشك متخصص كودكان گفت: اين افشانه ها حاوي مواد شيميايي خطرناكي هستند , كه با استنشاق آن , مواد حاوي

در آنها به آساني از سد خوني مغز عبور كرده و موجب مسموميت ميشود و علامت اين مسموميت نيز با بروز نشانه هاي عصبي همراه

است .وي افزود : در مواردي نيز مرگ ناگهاني و خفگي در كودكان گزارش شده است.اين پزشك كودكان گفت : مواد شيميايي اين افشانه

ها همچنين باعث احساس سرخوشي در نوجوانان مي شوند و علاوه بر عوارض عصبي و رفتاري , احتمال شروع اعتياد به سيگار, الكل و

حشيش را هم فراهم مي كنند.دكتر فيلي افزود : بنا بر آمار حدود 35 در صد از نوجواني كه پارسال استفاده از اين افشانه ها را آغاز كرده

اند , گفته اند كه يك بار در روز از اين فراورده ها استفاده مي كنند 23 , درصد 2 تا 3 بار در هفته 14 , درصد هر 6 روز و 19 درصد هم هر

دوهفته ازاين افشانه ها استفاده كردهاند.از اين نوع مواد شيميايي همچنين افشانه هاي ديگري از قبيل پوليش كفش , بنزين يا گاز فندك ,

كرم هاي پاك كننده كمربند و اسپري هاي رنگ وجود دارد .