ورزش بدنسازی امروزه یکی از پرطرفدارترین ورزشهای جهان است و مردان زیادی به این رشته ورزشی علاقهمندهستند. طبق آمارهای رسمی فدراسیون جهانی بدنسازی؛ در حال حاظر بدنسازیبیشترین ورزشکار جهان را به خود اختصاص داده است و پس از آن هنرهای رزمیبه علت گستردگی فراوان در جنوب شرق آسیا و فوتبال رتبههای دوم و سوم را دراختیار دارند. اما سوالات عمدهای که معمولا برای خانمها مطرح میشود بدینقرار است:
آیا ورزش بدنسازی همانطور که برای مردان مفید است برای زنان نیز مفید است؟
آیا زنان در صورت پرداختن به بدنسازی دارای بدنی عضلانی، تفکیکی و در یککلام مردانه میشوند و ظرافت زنانه آنها تحت تاثیر قرار میگیرد؟
آیا این ورزش خطری از لحاظ فیزیولوژی و آناتومتیک برای زنان ندارد؟
- در پاسخ به سوال اول باید گفت:


فلسفه هر ورزشی ورای قهرمانی و کسب افتخار برای مردان و زنان داشتن اندامدلخواه، سوزاندن چربی اضافی، توانایی بدنی مطلوب در مواقع بحران و کسبمهارتهای خاص بدنی با تکیه بر تمرینات مکرر است. باید گفت که بدنسازیورزشی است که موارد فوق را با تضمین کامل به ورزشکار خود ارایه میدهد. اینورزش علاوه بر سوزاندن سریع و سبک چربیهای اضافه بدن، اندام شما را کاملاموزون و هماهنگ کرده و علاوه بر آن به شما اعتماد به نفس و اقتدارفوقالعادهای میدهد که میتوانید آن را در تمامی بدنسازان در سطوح مختلفببینید.

پس به نظر من با توجه به شرایط عدم تحرکی که بر زنان جامعه ایران حاکم استبدن سازی نه تنها برای آنها مفید است بلکه برای آنان الزامی است. آماروحشتناکی که از پوکی استخوان، روماتیسم مفصلی و ... در زنان ایرانی مؤیداین نکته است که اپیدمی خطرناکی ناشی از کمتحرکی در بین زنان در حال شیوعاست که تنها را آن تحرک بیشتر در قالب ورزشهایی مثل ایروبیک و بدنسازی است.
علاوه بر این داشتن تناسب اندام برای یک دختر یا زن امتیازی غیرقابل انکار محسوب میشود که نمیتوان آن را انکار کرد.

- در پاسخ به سوال دوم باید گفت که بدنسازی نه تنها بدن زن را مردانهنمیکند بلکه به بدن فرمت دخترانهتری میدهد. اشتباه زنان در این است کهبدنسازان زن را قهرمانان استروئیدی میپندارند که دارای بدنهایی مردانه وخشن هستند اما واقعیت این است که تمام مدلهای روز دنیا مثل هنرپیشههایهالیوود و خوانندگان زن مطرح جهان که بدن متناسب آنها آرزوی هر زنیمیتواند باشد، بدنسازی و ایروبیک را در سرلوحه برنامههای روزمره خود قراردادهاند.

این مطلب از نظر علمی هم ثابت میشود :
عضلانی شدن بدن مردان به علت وجود هورمون تستترون در بدن آنهاست که هر قدرمیزان تمرینات شدید بدنی را افزایش دهند میزان ترشح و تولید این هورمون دربدنشان افزایش یافته در نتیجه بدنشان عضلانیتر و خشنتر میشود؛ اما در بدنزن مقدار این هورمون فوقالعاده کم است و افزایش فعالیت بدن تاثیر خاصی برروی میزان ترشح این هورمون در بدن ندارد. در نتیجه در صورتی که قرصها ومواد تزریقی حاوی تستترن مصرف نشود {مثل کاری که زنان بدنساز حرفهای انجاممیدهند یعنی تزریق تستترن به بدن} ما به هیچ وجه شاهد بدنی با فرمت مردانهنخواهیم بود بلکه:

تاثیر بدنسازی بر عضلات زنان تنها سفتشدن و آبشدن چربیهای دور عضلات استکه خود از افتادگی عضله جلوگیری کرده و فورمت منسجم، محکم و استیلفوقالعاده دخترانه و منسجمی را به فرد میدهد.

- در خصوص سوال سوم هم باید گفت دقیقا این سوال برای مردان هم مطرح است وبرنامهریزی ورزشی و تغذیه یکی از مهمترین نکات بدنسازی است که میباید بهآن توجه خاص شود. مثل همیشه توصیه اصلی مشاوره با مربیان مجرب بدنسازی ومتخصصین تغذیه است.