بسیاری از کاربران اینترنتی خودشان را در موتورهایجستجوی اینترنتی و بخصوص گوگل جستجو میکنند. این بدان معنی است که مدیریتشهرت دیجیتال و حریم خصوصی، توجه کاربران اینترنت را به خود جلب کرده است.

موتورهایجستجو زندگی ما را راحتتر کردهاند. آنها در کسری از ثانیه ما را به آنچه در جستجویش هستیم، متصل میکنند و حتی گاهی ما را به جایی میبرند کهخودمان هم نمیدانستیم که در جستجوی آن هستیم.

اما به گزارشسیانان، موتورهای جستجو همچنین میتوانند در مورد خودمان هم مطالبجالبی داشته باشند، همان طور که نیمی از کاربران بزرگسال اینترنت اینموضوع را فهمیدهاند.

مطالعه مرکز تحقیقاتی Pew نشان میدهد نزدیکبه 57 درصد از کاربران بزرگسال اینترنت در آمریکا اسم خود را در موتورهایجستجو وارد کردهاند تا شهرت دیجیتال خود را ارزیابی کنند. این میزان نسبتبه سال 2006 / 1385 رشد بسیار بزرگی داشته است. در آن سال فقط 47 درصد ازکاربران بزرگسال اینترنت اعلام کردند که نام خود را در در این سایتهاجستجو کردهاند.

این مطالعه در شهریور گذشته و به صورت تلفنی صورتگرفت که در آن 2,253 کاربر اینترنت 18 سال به بالا شرکت کردند و نتایج آنبه وضوح نشان میدهد که مدیریت شهرت در حال حاضر یک خصوصیت عمده از زندگیآنلاین ما را تشکیل میدهد.

البته احتمالا این موضوع برای بسیاریاز ما عجیب نیست. توجه به این که هر روز نظریه جدیدی در مورد تنظیمات حریمخصوصی در سایت فیسبوک در اینترنت مطرح میشود، نشان از این دارد کهمدیریت شهرت برای بسیاری از ما اهمیت بسیار بالایی پیدا کرده است. و البتهاحتمالا نگرانیها در مورد شهرت دیجیتال باز هم افزایش پیدا خواهد کرد،چرا که بهاشتراکگذاری اطلاعات در اینترنت هر روز متداولتر از گذشتهمیشود.

این تحقیقات همچنین نشان میدهد جوانان بیشتر محتوایی راکه به اشتراک میگذارند، محدود میکنند و در مقایسه با کاربران مسنتراینترنت، شهرت دیجیتال خود را بیشتر مدیریت میکنند که این موضوع با تصورعمومی که جوانان چندان در مورد شهرت دیجیتال خود محدودیت اعمال نمیکنند،در تضاد است


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]