محققان به تازگی اعلام کرده اند مرموز بودن لحظاتقبل از مرگ می تواند در اثر جاری شدن آبشاری از امواج الکتریکی مغز لحظاتیقبل از اینکه مغز بمیرد به وجود آید.

پزشکان بر این باورند قبل ازمرگ انفجاری از فعالیتهای مغزی رخ می دهد و این رویداد می تواند توضیحیعلمی برای لحظات روحانی قبل از مرگ در افرادی باشد که تا مرز مرگ رفته وبازگشته اند.

محققان دانشگاه جورج واشنگتن معتقدند این انفجارالکتریکی می تواند توضیح دهد چرا برخی از بیمارانی که از حالت مرگ احیاشده و به زندگی بازگشته اند احساساساتی از قبیل قدم زدن به سوی راهرویینورانی و یا شناور بودن بر بالای بدن خود را گزارش کرده اند.

بهگفته این دانشمندان آنچه افراد پس از بازگشت به زندگی به یاد می آورند میتواند تحت تاثیر آزادسازی ناگهانی انرژی الکتریکی در سولولهای مغزی خالیاز اکسیژن باشد. در این شرایط جریان خون و سطوح اکسیژن کاهش پیدا کرده وسلولهای مغز برای آخرین بار آخرین امواج الکتریکی خود را آزاد می کنند.این فرایند در یک بخش از مغز آغاز شده و مانند یک آبشار به سرعت در سرتاسرمغز جاری می شود و به همین دلیل افراد می توانند تصاویر دهنی واضحی راتجربه کنند.

بسیاری از افراد پس از احیا اعلام کرده اند که در نوریدرخشان غوطه ور شده اند و یا با قدم گذاشتن در راهرویی درخشان احساسی ازآرامش مطلق بر آنها چیره شده است. برخی از آنها تصاویری از شخصیتهای مقدساز جمله حضرت محمد (ص)، حضرت عیسی و کریشنا را دیده اند و برخی دیگر خودرا بر فراز تخت خود شناور دیده و شاهد بدن بی جان خود بوده اند.

محققاندانشگاه جورج واشنگتن معتقدند این تجربیات بیشتر منشائی بیولوژیکی دارد تامتافیزیکی. در این مطالعه دانشمندان از دستگاه برق نگار مغزی که به منظوراندازه گیری فعالیتهای مغز مورد استفاده قرار می گیرد برای کنترلفعالیتهای مغزی افرادی که پزشکان برای نجات آنها قطع امید کرده بودند،استفاده کردند.

هدف پزشکی استفاده از چنین دستگاهی برای بیمارانیکه به سرطان یا اختلالات قلبی مبتلا هستند، اطمینان از درد نداشتن و آرامشکامل آنها است. در کنار این کاربرد محققان شاهد بودند لحظاتی قبل از مرگبیماران انفجاری در امواج مغزی فرد صورت می گیرد که از 30 ثانیه تا سهدقیقه دوام خواهد داشت.

این رویداد در بیمارانی که در خواب بوده ویا فشار خون در آنها وجود نداشت با افرادی که در هشیاری کامل به سر میبرند برابری می کند و لحظاتی پس از این انفجار امواج الکتریکی بیمار ازدنیا رفته است. بر اساس گزارش تلگراف، این اولین باری است که تجربیات پیشاز مرگ انسانها به منشائی فیزیولوژیکی ارتباط داده می شود.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]