جام جم آنلاین: سازمان بهداشت جهاني گزارش ميدهدكه شركتهاي دخاني، با هدف قرار دادن زنان و حتي دختران جوان در آگهيها وتبليغاتشان، آمار شيوع مصرف دخانيات را در بين اين قشر به طرز چشمگيريافزايش دادهاند.

در كشور ما آمار مصرفكنندگان مواد دخاني حدود10ميليون نفر از جمعيت كشور است كه اين رقم در مردان 20 تا 25 درصد جمعيتاست اما جمعيت زنان سيگاري كه اكنون به حدود 4 درصد و در برخي از آمارهابه 4.5 درصد ميرسد ناگهان شيب تندي گرفته است؛ به گونهاي كه تا همين چندسال پيش اين آمار حدود يك درصد بود.

اين در حالي است كه براساسمطالعات انجام شده در آمريكا، كشيدن سيگار، اولين عامل ايجاد انسداد ريويدر زنان است و اين خطر با مقدار و مدت مصرف سيگار افزايش مييابد.

براساس این گزارش، ایرانیها حدودا سالي يكهزار و 700 ميليارد تومان سيگاردود ميكنند و هرساله بيش از 60 هزار تن از آنها قرباني مصرف مواد دخانيميشوند

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]