مدیرشبکه یک سیمااز ساخت فیلمی بهنام" دزدان خلیج عدن " برای به تصویرکشیدنسختی کار شرکتملی نفتکش ایران درحمل نفت خام و خطر دزدان دریایی درمحدوده خلیج عدنخبرداد.


به گزارش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]ر،مهدیفرجی پس از بازدید از نمایشگاه شرکت ملی نفتکش ایران ، درنشستیباخبرنگاران افزود : شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان برترین شرکتملینفتکشجهان و مدیرعامل این شرکت به عنوان برترین مرد دریایی جهانانتخابشدکهموجب غرور ملی ماست .
ویگفت : فیلم سینمایی"دزدان خلیج عدن " به کارگردانی حسن فتحی و تهیهکننندگی فاطمهسمرقندیساخته می شود و هم اکنون مراحل تحقیق و پژوهش براینگاشتن فیلمنامه آنآغاز شده است .
مدیرشبکهیک سیما بابیاناینکه فتحی پس از پایان ساخت مجموعه درحال ساخت خود برایماه رمضان ،تولیدفیلم"دزدان دریایی خلیج عدن"را آغاز می کند ، افزود:نفتکشها دردوران دفاعمقدس نقش موثری داشته اند و در فعالیتهای اقتصادی نیزفعالبوده اند بههمین سبب تلاش می کنیم در این فیلم بخشی از تلاش هایفعالاناین عرصه را بهتصویر بکشیم.
فرجیبا اشاره به اینکههزینه ساختاین فیلم هنوز دقیق برآورد نشده است اما باهزینه میلیاردیساخته می شود ،گفت : تلاش ما ساخت فیلمی با سطح کیفی خوباست و این کاربا نگارش فیلمنامهو انتخاب گروه هنری خوب امکان دارد .
ویافزود :نغمه سمیعینویسنده فیلم نامه این فیلم به همراه گروهش مشغول تحقیقو نگارشبرای اینمنظور است و حسن فتحی به عنوان سرپرست نویسندگان براین کارنظارتمی کند.
فرجی با بیاناینکه تلاشما برای ساختسریع این فیلم به معنی عجله و صدمه زدن به فیلمنیست ، افزود: می خواهیمفیلمی خوب با سوژه ای به روز بسازیم.
مدیرشبکهیک سیما گفت :تصویر برداری این فیلم که بیشتر صحنه های آن روی دریاخواهدبود از اوایلپاییز امسال آغاز می شود و تا پایان امسال ادامه می یابد.
فرجیهمچنینگفت : محمدسوری مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران فردی فرهنگی است وقرار نیستدر اینکار مستقیم گویی شود و شعاری داده نخواهد شد ، قصد داریمبا جذابیتهایتصویری ، تصویرگر تلاشهای همکارانمان در شرکت ملی نفتکشایران باشیمکهچگونه برابر دزدان دریایی دفاع می کنند.
فرجیدرپاسخ به سئوالخبرنگاری مبنی بر اینکه پرداخت سوژه های ملی تا چه حددربرنامه های شبکهاول قرار دارد توضیح داد: شبکه یک ، شبکه ملی است وپوششگسترده ای داردبنابراین سعی می کنیم با پرداختن به موضوعات ملیهموطنان رابا افتخاراتملی بیشتر آشنا کنیم.
ویبا بیاناینکه هنوزبازیگران این فیلم مشخص نشده اند گفت : کارگردان اینفیلم میتواند ازچهره های سرشناس سینما و تلویزیون نیز استفاده کند.
فرجیافزود: کارگرداناین فیلم پس از تولید سه فیلم سینمایی ، جایزه بهترینفیلم ازدیدگاهمنتقدان به سبب فیلم" پستچی سه بار در نمی زند " را کسبکرده است.
مدیرشبکه یک سیما بااشاره به اینکهاگر می خواستیم از کارگردانی استفاده کنیمکه سابقه کارروی دریا داشتهباشد فقط یک یا دو گزینه داشتیم که هم اکنونمشغول هستند ،گفت : مرحوممحمد رضا اعلامی نیز دراین باره ابراز علاقه کردهبود و قصدداشت فیلمی باموضوع فیلم " دزدان خلیج عدن " بسازد.
فرجی گفت: فیلم " دزدان خلیج عدن" پس از اکران در سینما ، از تلویزیون نیز پخش خواهد شد.
مدیرعاملشرکت ملینفتکش ایران نیز دراین نشست درباره تهدیدات و خطرات دزداندریاییبرایناوگان شرکت نفتکش ایران و چگونگی حمله دزدان دریایی به کشتیها درسواحلسومالی توضیحاتی داد.
محمدسوریگفت:ما ازدوستان خودمان در شبکه یک سیما خواسته ایم فقط واقعیتها رادربارهفعالیتاین شرکت و حمله دزدان دریایی در این فیلم به تصویر بکشند وقرارنیستشعاری داده شود.
وی افزود : این فیلم سوژه خوب و به روزی دارد و علاوه بر فروش داخلی ، فروش خارجی خوبی نیز خواهد داشت.