بقايي در افتتاح نمايشگاه زن در گذر زمان:

[HIGHLIGHT=#e5b9b7]زنان، بيشترين سركارگران ساخت تخت جمشيد بودهاند[/HIGHLIGHT]

خبرگزاريفارس: رئيس سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري با بيان اينكه زنانبيشترين سركارگران و مسئولان ساخت تخت جمشيد بودهاند،

گفت: زناني كه سازنده تخت جمشيد هستند اجازه ندادهاند تصاوير مستهجن از زن در تخت جمشيد نقش بندد.


بهگزارش خبرنگار جامعه فارس، حميد بقايي ظهر امروز در مراسم افتتاح نمايشگاهزن در گذر زمان گفت: بيشترين سركارگران و مسئولان ساخت تخت جمشيد زنانبودهاند. اين قضيه در تاريخ وجود دارد. زني كه خود سازنده تخت جمشيداست، بيش از هر كسي به مقام خود واقف است و اين دليلي است كه تصاويري كهبا فرهنگ ايراني همخواني ندارند و مستهجن است، در تخت جمشيد وجود ندارد،چون خود زن، سازنده آنهاست.

وي در ادامه با بيان اينكه زنهمواره قبل و بعد از اسلام مورد تكريم بوده استف اظهار داشت: كساني كهميخواهند تفاوت بين اين دو قائل شوند در واقع سرشان در آخور بيگانه است.قبل از اسلام نيز زن در جامعه احترام داشته است در تختجمشيد به عنوان يكبناي تاريخي در ايران حتي يك تصوير برهنه از زن وجود ندارد در حالي كه درساير كشورها از نمونههاي زنان برهنه بسيار ميتوان در اماكن تاريخي يافت.

رئيسسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ابداع كارت اعتباري را از ابداعاتايرانيها عنوان كرد و گفت: بايد چنين موضوعاتي را از تاريخ استخراج كنيمو با چنين مثالهايي ايرانيها را در جامعه معرفي كنيم. جامعه ايراني نيازدارد كه بداند چه بوده كه بوده و از كجا آمده است.

بقايي گفت:همواره زنان در تاريخ نقشي تعيينكننده داشتهاند زنان مشاور خوبي برايمردانشان هستند و محبتي كه در وجود آدمي وجود دارد با موجودي به نام مادرشكل ميگيرد.

فارس