بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به نقل از خبرگزاری «KUNA» بانكالزيتونه نخستين بانك بازرگانی اسلامی است كه به صورت رسمی برای ارائهخدمات مالی و بانكداری بر اساس اصول و قوانين شريعت اسلامی در تونسراهاندازی شده است.
در مراسم افتتاح اين بانك؛ «توفيق بكار» رئيسبانك مركزی تونس و «محمد المطاری» تاجر نامدار تونسی و مؤسس بانك اسلامیالزيتونه به همراه جمعی از كارشناسان اقتصادی و متخصصان امور بانكداریحضور داشتند. توفيق بكار در سخنرانی خود در اين مراسم گفت: اين بانك درچهارچوب قوانين بانكداری تونس به ارائه خدمات بانكداری اسلامی میپردازد ودر آينده شعبههايی در سراسر كشور داير خواهد كرد. «ابو حفص عمر النجعی»مدير كل بانك اسلامی الزيتونه نيز در اين مراسم گفت: بانك اسلامی الزيتونهعلاوه بر ارائه خدمات بانكداری عمومی خدمات بانكداری اسلامی را نيز ارائهخواهد كرد؛ افتتاح 8 شعبه در تونس هدف كوتاه مدت طرح توسعه اين بانك وافتتاح 400 شعبه در سراسر كشور هدف بلندمدت بانك اسلامی الزيتونه است.