سیاره ای که در آن زود پیر میشویدطولسال در یک سیاره تا چه اندازه می تواند کوتاه باشد. این سئوالی است که پساز رصد سیاره ای با سالی کوتاهتر از یک روز زمین به وجود آمده است.


به گزارش خبرگزاری مهر،سیاره Cancri e 55 سال گذشته رصد شد. این سیاره "ابر زمینی" است با جرمیچند برابر سیاره سبز زمین بر مدار ستاره ای مشابه خورشید در حرکت است.

"ربکاداوسن" و "دانیل فابریکی" در مرکز فیزیک اخترشناسی هاروارد - اسمیتسونیاناعلام کردند خلاءهای دیده شده در اطلاعات رصد شده درباره این سیاره به اینمعنی است که دوره مدارگردی سیاره که در ابتدا سه روز زمینی محاسبه می شدبه اشتباه برآورد شده است.

بررسی های این دو دانشمند نشان می دهدسال واقعی این سیاره 17 ساعت و 41 دقیقه است. شاید سیاره دیگری نیز برمدار ستاره SWEEPS-10 با سالی کوتاهتر از این وجود داشته باشد اما وجود آنتا کنون ناشناخته باقی مانده است.

داوسن می گوید: "ما معتقدیم اینسیاره برای طولانی مدت در چنین دوره مداری کوتاهی حرکت نخواهد کرد." درصورتی که سیاره ای می توانست بدون ذوب شدن با فاصله ای برابر شعاع خورشیددر مدار این ستاره حرکت کند سال این سیاره برابر سه ساعت بود.

براساس گزارش نیوساینتیست، در صورتی که سیاره ها در مدار اجرام فشرده تری ازقبیل کوتوله های سفید، تب اختران و یا سیاهچاله ها نیز حرکت کنند با هر چهنزدیکتر شدن به این اجرام طول سال در آنها کاسته می شد. با این همه تاکنون هیچ سیاره به تایید رسیده ای در مدار یک کوتوله سفید یا یک سیاهچالهرصد نشده است.