ناراحتي كاربران از بازنشستگي قريب الوقوع ايكسپي
خبرگزاريفارس: هنوز هم نيمي از كاربران تجاري ويندوز XP به استفاده از اين سيستمعامل علاقه دارند و از بازنشستگي قريب الوقوع آن اظهار نارضايتي و ناراحتيمي كنند.
بهگزارش فارس به نقل از پي سي مگ، بررسي هاي Qualys نشان مي دهد كه 50 درصداز صاحبان مشاغل علاقه دارند از ويندزو XP SP2 استفاده كنند و تمايلي بهبازنشسته كردن اين سيستم عامل و استفاده از سيستم عامل هاي جايگزينندارند.
آنها از اين تصميم مايكروسافت ناخشنود بوده و اميدوارند كهفرصتي برايشان فراهم شود تا به استفاده از ويندوز XP ادامه دهند، اين درحالي است كه مايكروسافت معمولاً بعد از عرضه نسخه جديد ويندوز پشتيباني ازنسخه قبلي و قديمي را متوقف كرده و به كاربران توصيه مي كند به استفاده ازنسخه هاي جديدتر روي بياورند.
اين شركت تصريح كرده كه ويندوز XP رادر تاريخ 13 جولاي بازنشسته مي كند. البته اين شركت به ارائه وصله هايامنيتي براي كاربراني كه از نسخه XP SP3 استفاده مي كنند، ادامه مي دهد.
براينسخه هاي قديمي تر وصله هاي نرم افزاري ارائه نخواهد كرد. به نظر مي رسدبا اين تصميم بسياري از كاربران به نسخه XP SP3 مهاجرت كنند تا بتوانندكماكان از اين ويندوز استفاده كنند.

منبع:خبرگزاری فارس