به گزارش healthday، اين دانشمندان معتقدند پستانك در هنگام خواب خطر مرگ ناگهاني نوزادان را تا 61 درصد كاهش مي دهد. به گفته

اين دانشمندان پستانك مسير هوايي نوزادان را باز نگه مي دارد و نوزاداني كه پستانك را مي مكند معمولا خواب سطحيتري دارند و

راحتتر از آنهايي كه پستانك نمي مكند از خواب بيدار ميشوند. اين نوزادان هنگام بيرون افتادن پستانك براي جستجوي آن از خواب بيدار

ميشوند. نشانگان مرگ ناگهاني نوزادان زماني اتفاق ميافتد كه نوزاد به صورت دمر خوابيده و به علت بسته شدن مسير هوايي

نميتواند اكسيژن كافي دريافت كند يا پتو و يا بالش جلوي مسير هوايي او را بسته است.