[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

چندیپیش لبنانی ها یک فلافل 5173 کیلوگرمی ساختند تا رکورد جهانی خوراک ملیخود را از دست صهیونیستها خارج کنند . نکته جالبی که در این رکورد زنیمشاهده شد استفاده از یک ربات صنعتی برای هم زدن ظرف فلافل بود . ایدهاستفاده از ربات برای این رکورد زنی هم از نظر آشپزی کار درستی بود و همبه اندازه هزاران مقاله ترویجی به گسترش فرهنگ ربات در سطح عامه مردملبنان کمک خواهد کرد .