[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

مکاترونیک یک رشته ی چند تخصصی ، شامل رشته های مهندسی مکانیک ، مهندسیالکترونیک و مهندسی کامپیوتر است . مکاترونیک از دو کلمه ی "مکا" مخففمکانیک و "ترونیک" مخفف الکترونیک مشتق شده است . رباتیک نیز همانندمکاترونیک از سه رشته ی هندسی مکانیک ، مهندسی الکترونیک و مهندسیکامپیوتر بوجود آمده است .
تفاوت اصلی در آن است که سیستم هایمکاترونیکی ورودی هایشان فراهم شده است (تمام ورودی ها از قبل تعریف شده وشناخته شده است) ؛ در حالی که سیستم های رباتیکی باید خودشان ورودی ها رااز محیط دریافت نمایند. به عنوان مثال چراغ راهنمایی و رانندگی و ماشینلباسشویی ، سیستم های مکاترونیکی هستند . در چراغ راهنمایی و رانندگی وقتیانسان دکمه ای را فشار می دهد رنگ چراغ تغییر می کند و در ماشین لباسشوییدمای آب ، زمان و ... به آن داده شده است. حتی وقتی چراغ راهنمایی ورانندگی در حالت خودکار قرار می گیرد و بدون نیاز به فشردن دکمه ای ، کارمی نماید . هنوز به عنوان سیستم مکاترونیکی شناخته می شود چون ورودی هایش(زمان روشن بودن هر رنگ) برایش فراهم گردیده است . این فرایند ، خوکار(اتوماتیک) نامیده می شود . آن چه گفته شد در تضاد است با حالتی که چراغراهنمایی و رانندگی دارای یک دوربین جهت تشخیص مردمی که می خواهند از عرضخیابان شوند باشد و رنگ چراغ را با توجه به فشردگی جمعیت تغییر دهد. آن چهگفته شد یک سیستم رباتیک است . این فرایند را خودمختاری (اتونوموس) گویند .

نتیجه

* سیستم های مکاترونیکی ورودی هایشان فراهم شده است در حالی که سیستم های رباتیکی باید خودشان ورودی ها را از محیط دریافت نمایند.
* سیستم های مکاترونیکی خودکار هستند در حالی که سیستم های رباتیکی خودمختار هستند.
*سیستم های رباتیکی نیازی به دید انسان ها (فکر و محاسبات بشر) ندارند ، درحالی سیستم های مکاترونیکی نیازمند فکر انسان ها از قبل یا همزمان میباشند.

-------------------------
پی نوشت مترجم : امروزه دوعلم مکاترونیک و رباتیک در ایران یک علم جدید شناخته می شود ، مهندسیمکاترونیک در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می شود ، اما متاسفانهمهندسی رباتیک فقط در مقطع کارشناسی تدریس می شود و خبری از تدریس مهندسیرباتیک در مقطع کارشناسی ارشد حتی در آینده نیز به گوش نمی رسد . این درحالی است که در کشور های پیشرفته صنعتی دنیا مانند ایالات متحده آمریکارشته ی مهندسی رباتیک به طور مجزا از مکاترونیک و رشته های دیگر از مقطعکارشناسی تا مقطع پست دکتری تدریس می شود . متاسفانه بعضی ها در ایران ایندو رشته را یکی می دانند یا دیده شده است که مهندسی رباتیک را یکی ازگرایش های مکاترونیک نام می برند . این درست است که یکی از گرایش هایمکاترونیک در مقطع کارشناسی ارشد رباتیک است اما رشته های مکانیک طراحیکاربردی ، مکانیک ساخت و تولید ، کنترل ، هوش مصنوعی نیز دارای گرایشرباتیک در مقطع کارشناسی ارشد می باشند . این در حالی است که رشته یرباتیک با رشته های مکاترونیک ، مکانیک طراحی کاربردی ، مکانیک ساخت وتولید ، کنترل و هوش مصنوعی متفاوت است. چون رباتیک یکی از گرایش های رشتهی مذکور است دلیل نمی شود که رباتیک را زیر مجموعه ی آن رشته بنامیم.امیدواریم با خواندن این مقاله تفاوت مکاترونیک با رباتیک بر خوانندگانروشن شده باشد و این مقاله جرقه ای باشد برای گسترش مهندسی رباتیک درمقاطع بالاتر در دانشگاه های کشور .


نویسنده : Rony Novianto
مترجم : محسن جعفرزاده

تکثیر و انتشار این مقاله ، بسیار توصیه می گردد.