در يک اتفاق نادر يک جوان به طور همزمان با دو دختر ازدواج کرد.به گزارش البرز يک جوان اهل کاشمر بطور همزمان با دو دختر مورد علاقه خود در يک روز ازدواج کرد.
دامادکه يک پسر 16 ساله است دراتفاقي نادر دو دختر همسن و سال خودش را به عقددائم در آورد تا رکورددار اين نوع ازدواج در زير سن قانوني کشور باشد .
اينازدواج زماني رخ ميدهد که اين جوان 16 ساله ابتدا با دختر عمه خود ازدواجکرده و بعد به دنبال عشق و احساس ديگري رفته و همين امر موجب ازدواجهمزمان با دو دختر ميشود.
جالب اينجاست که هر يک ازهمسران اين مرد جوان از اين ازدواج راضي بوده واز اين اتفاق ابراز خرسندي ميکنند.
گفتني است يکي از همسران اين مرد دخترعمه و ديگر نسبتي با وي نداشته است.
اين اتفاق نادر در روستاي دهميان از توابع کوهسرخ شهرستان کاشمر رخ داده است .