جلسه رسيدگي به اتهامات عبدالمالک ريگي سرکرده گروهک تروريستي شرق کشور دريکي از شعب دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي توحيدي برگزار شد.

پايگاهاطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران امروز (پنجشنبه) خبر داد: دراين جلسه دادگاه که با حضور متهم ، وکيل وي و نماينده مدعي العموم تشکيلشد ، کيفرخواست صادره عليه متهم به اتهام " محاربه و افساد في الارض "توسط نماينده دادستان قرائت شد.

معاون دادستان تهران بعنواننماينده مدعي العموم در کيفرخواست صادره با اشاره به 79 مورد جنايات متهمعبدالمالک ريگي و گروهک تحت سرکردگي وي بخصوص در به شهادت رساندن دهها تناز مردم بيگناه ، از دادگاه براي متهم ريگي تقاضاي اشد مجازات کرد.

اينگزارش حاکيست در جلسه دادگاه که در دو نوبت صبح و بعدازظهر تشکيل شد ،شکات و خانواده هاي شهداي اقدامات تروريستي گروهک مذکور نيز حضور داشتندکه با قرار گرفتن در جايگاه ، ضمن اعلام شکايت خود ، به بازگويي روندشهادت بستگانشان اقدام کردند.

بر پايه اين گزارش ، در پي قرائتکيفرخواست مدعي العموم و اظهارات شکات ، متهم به دفاع از خود پرداخت و ضمنقبول اتهام و جنايات ارتکابي ، اقدامات خود را اشتباه خواند و تاکيد کردجناياتش با موازين اسلامي و انساني در تضاد بوده است و در ادامه از عواملگروهک خود نيز خواست که اشتباهات او را تکرار نکنند. وي همچنين خواستاربخشش از سوي شکات پرونده شد.
متعاقبا در ادامه جلسه دادگاه ، وکيل متهمنيز به دفاع از موکل خود پرداخت و اعلام کرد لايحه دفاعيه خود را متعاقبابه دادگاه ارايه خواهد کرد.

اين گزارش حاكي است، با توجه به اهميتپرونده و اتهامات عبدالمالک ريگي، پيشتر رسيدگي به اتهامات نامبرده بهدستور رييس قوه قضائيه و موافقت ديوان عالي کشور به دادسرا و دادگاههايتهران احاله شده است.