تهران امروز: در شرايطي كه مدارس تهران مشغولبرگزاري امتحان آخر سال دانشآموزان هستند، برخي از مديران مدارس منطقه 2با تماس با خانوادههاي دانشآموزان پيشدبستاني و ابتدايي نسبت به شيوعشپش در كلاسهاي درسي به خانوادهها هشدار دادهاند و باعث غافلگيريخانوادههاي شمالشهري شدهاند.

شيوع شپش در مناطق شمالشهرتهران در حالي گزارش ميشود كه قبلا مسئولان و كارشناسان بهداشتي كشورشيوع بيماري شپش را تنها در فصل سرد سال و مناطق جنوبي شهر محتملميدانستند.خانوادههاي بهتزده از شنيدن اين خبر وجود سگهاي آپارتمانيرا در مناطق شمال شهر عامل اصلي شيوع نابهنگام اين بيماري ميدانند درحالي كه پيش از اين مسئولان وزارت بهداشت كمبود مربي بهداشت در مدارس رابهعنوان اصليترين عامل وجود اين بيماري اعلام كرده بودند.

مدارسدرگير اين بيماري معمولا غيرانتقاعي و مجهز به سيستم كنترل بهداشت درمدرسه هستند.مسئولان مدارس استفاده از شامپوي پرمترين يك درصد را بهخانوادهها پيشنهاد كردهاند در حالي كه اين دانشآموزان بهدليل تعلق بهطبقه مرفه معمولا در شرايط محيط بهداشتي بهطور طبيعي قرار دارند. درست بههمين دليل خانوادهها و مدارس دنبال عامل ديگري براي شيوع اين بيماريميگردند.

دكتر هومن ملوك، دامپزشك در مورد احتمال ناقل بودنسگها براي بيماري شپش ميگويد: البته سگها هم دچار بيماري شپش ميشوند واين احتمال وجود دارد كه عامل انتقال اين بيماري باشند اما بهعنوان يكدامپزشك كه روزانه با سگهايي كه در آپارتمانها نگهداري ميشوند، سروكاردارم تا حالا با چنين موردي برخورد نكردهام چراكه صاحبان اين سگها كهمعمولا متعلق به طبقه مرفه جامعه هستند كاملا متوجه بيماريها و انگلهاييكه ميتواند در اين حيوان بهوجود بيايد، هستند و مدام با مراجعه بهكلينيكها آنها را واكسينه ميكنند. بعيد بهنظر ميرسد كه شيوع شپش درمناطق شمالشهر مربوط به سگها باشد.

اما احتمال ديگر ميتواندبهخاطر مسافرتهاي اين خانوادهها به مناطق شمال و نزديك شدن آنها بهجنگلها و مناطقي باشد كه در آن كودهاي حيواني زياد باشد حتي پاركهايبزرگ شهر تهران كه بيشتر در شمال تهران پراكندگي دارند، ميتوانند محيطمناسبي را فراهم كنند.مادر هليا دانشآموز يكي از مدارس منطقه 2 چندي پيشمتوجه تخمهاي شپش بين موهاي مدل مصري دخترش شده: «اولش باورم نميشد.

فكرميكردم كه اينها شوره سر است. داشتم دنبال شامپو بچه ضدشوره ميگشتم،ميدانيد كه سر بچهها كمتر مثل بزرگترها شوره ميزند اما هرچه ميشستمتخم شورهها نميرفت.

به پزشك متخصص مراجعه كردم و گفت كه اينهاتخم شپش است. شپش، آن هم در مناطق بالاي شهر كه بچهها در رفاه اقتصاديهستند و مدام حمام ميكنند و لباسهايشان مرتب عوض ميشود باوركردنينيست.»مادر هليا اطمينان دارد كه تخمهاي شپش از سگها به بچهها منتقلشده است: «اين تنها دليل قانعكنندهاي است كه آدم در اين شرايط ميتواندبا آن خودش را آرام كند چون در برخي از خانههاي اين بچهها سگ نگهداريميشود و بهنظر ميرسد كه اين سگها عامل اصلي انتقال اين بيماري هستند.»

مادر هليا بعد از ديدن تخمهاي شپش به مدرسه هليا مراجعه ميكند ومسئولان مدرسه را در جريان ميگذارد و آنها را مجبور ميكند كه مدرسه راسمپاشي كنند.مسئولان مدرسه بلافاصله با معاينه موهاي دانشآموزان متوجهميشوند كه عده ديگري از بچهها هم مبتلا به شپش شدهاند.

مادرهليا در مورد روشي كه با آن تخمهاي شپش از بين ميرود، ميگويد: «تميزشدن موها بعد از درگيري كار چندان سادهاي نيست و به هيچوجه با شستوشويساده و شامپو حتي بهطور روزانه هم از بين نميرود. اول بايد موي بچهايكه درگير شده را با شامپو معمولي شست و بعد خوب خشك كرد.

بعد ازاينكه از خشك شدن مو اطمينان پيدا شده با شامپوي... روي موها زد و باشانههاي دانهريز به شكل مرتب و نيم ساعت مو را با همان شامپو به سمتپايين بايد شانه كنيم. اگر اين كار را به شكل درستي انجام دهيم همانيكدفعه كافي است اما شامپو كردن سر بچه تنها با اين روشي كه گفتم كارسازاست.»هليا در يكي از مدارس غيرانتفاعي منطقه 2 تحصيل ميكند و خانوادهاشبعد از مدتي متوجه ميشوند كه دخترخاله هليا هم كه در همين مدرسه مشغولتحصيل است درگير اين بيماري شده به همين دليل سمپاشي مدرسه دوباره توسطمسئولان انجام ميشود.

تاكنون بيشترين آماري كه توسط معاونتپرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش در مورد تعداد دانشآموزان اعلامشد، 107 هزار و 375 دانشآموز مبتلا بوده و حدود 200 ميليون تومان اعتباربراي خريد شامپوي پرمترين اختصاص يافته كه بيشتر در مناطق جنوب شهر وشهرستانهاي دورافتاده توزيع شده. درصد ابتلاي دختران 2.23 درصد و درصدابتلاي پسران 0.2 درصد اعلام شده و از بين معاينهشدگان دانشآموزاناستانهاي ايلام، چهارمحالوبختياري، خراسانرضوي و سيستان و بلوچستان وكهگيلويه و بويراحمد كرمانشاه، لرستان و هرمزگان بهلحاظ ابتلا به شپش سردر وضعيت اضطرار قرار داشتند.

تاكنون هيچ بخشنامهاي درآموزشوپرورش درباره شپش در مدارس ابلاغ نشده اما در سالهاي گذشته فروششامپوي پرمترين يك درصد در خيابان وحدت اسلامي، مديران هرندي، شوش وخانيآباد حكايت دارند.غافلگيري خانوادههاي شمال شهر تهران باعث افزايشفروش اين شامپو در اين مناطق شده است.
منبع:asriran.ir