[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

استيل كولين


انتقال دهنده عصبي : انتقال دهندههاي عصبي انواع گوناگوني دارند . مثلا انتقال دهندهي اصلي در ماهيچههاي آدمي استيل كولين

(acetylcholine) است .

انتقال دهنده ي عصبي براي تبادل اطلاعات بين سلولهاي عصبي ( نورون ) از هر سلول در سيناپس ( محلي بين دو سلول عصبي )

تزريق مي شود و نورون بعدي با گيرنده هاي خود آن را جذب مي كند .


اعتياد به نيكوتين

اتصال نيكوتين به سلول هاي عصبي باعث تغييرات زيادي مي شود . بعد از مدتي بدن فرد سيگاري فقط در حضور نيكوتين ( به جاي

استيل كولين ) به طور طبيعي كار مي كند و در صورت حذف نيكوتين حالت بدن مختل مي شود . در اين حالت تنها راه براي برقراري و

نگهداري حالت طبيعي بدن كشيدن سيگار است به اين ترتيب مي گوييم فرد سيگاري معتاد به سيگار است .


منبع : زيست شناسي و آزمايشگاه 2
انجمن علمي شهيد بهشتي