به نام خداوند بخشاینده مهربان


Katie Kirkpatrick دختر 21 ساله ای كه با سرطان دست و پنجه نرم می كرد. برای بهترین روز زندگیش سرطان را جواب كرد.

باوجود درد و توقف عملكرد ارگانهای بدن كتی به همراه دریافت مقادیر زیادیمورفین برای كاهش درد، كتی تمام جزئیات عروسی را انجام میدهد. لباس كتیچند بار تغییر سایز داده چون وی در این مدت بر اثر بیماری به شدت كاهش وزنداشته است.

یكیاز وسایل غیر معمول عروس در این عروسی، مخزن اكسیژنی بود كه كتی مجبوربوددر تمام مدت آنرا با خود حمل كند. طرف دیگر عكس والدین نیك نامزد 23سالهكتی هستند كه پسرشان را در ازدواج با نامزد دوران دبیرستانش همراهیمیكنند.
طرف دیگر عكس والدین نیك نامزد 23 ساله كتی هستند كه پسرشان را در ازدواج با نامزد دوران دبیرستان همراهی میكنند.
كتی در روی صندلی چرخ دار و كپسول اكسیژن به ترانه دوستان خانوادگی گوش میدهد.كتی(Katie) با نامزد 23 ساله خود (Nick) در حالی ازدواج كرد كه خود ودوستانشمیدانستند زمان زیادی زنده نخواهد ماند اما همه تلاش كردند تا درروزهایپایانی عمر كتی خاطره ای خوش برای وی به جا بگذارند. این تصویرساعاتی قبلاز عروسی و در حالی كه نیك منتظر اتمام مداوای روزانه كتی است در 11ژانویه 2005 گرفته شده است.كتی5 روز بعد از ازدواج فوت كرد. مشاهده این دختر رنجور به همراه لبخندی كهدر صورت دارد ما را به فكر میبرد. مهم نیست این لبخند چقدر به طول میانجامد ....منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[HIGHLIGHT=#00b0f0]
[/HIGHLIGHT]