نتايج طرح ارزيابي سريع وضعيت سوء مصرف و وابستگي به مواد نشان داد 5/61 درصد معتادان كشوراقدام به درمان

دارند و حدود 55 درصد آنان 1 تا 3 بار ترك كردهاند . حدود نيمي از معتادان بعد از گذشت 4 سال از شروع مصفر اقدام به ترك كرده اند . حدود

نيمي از معتادان اولين بار در منزل خود و با كمك ساير اعضاي خانواده و دوستان بدون مداخلت خاص دارويي و روانپزشكي اقدام به ترك

كرده اند . حدود 5/6 درصد معتادان اولين بار به عطاريها و 5/12 درصد به مراكز درماني دولتي مراجعه كرده اند . مطب ها و درمانگاه ها

خصوصي 23 درصد موارد اولين اقدام به درمان را تشكيل داده اند .
حدود 20 درصد معتادان قرص هاي حاوي مواد مخدر ، 25 درصد كپسولهاي دست ساز و 26 درصد داروهاي گياهي را براي درمان تجربه كرده

اند . 54 درصد معتادان سابقه تجربه بدون هيچ دارو ( سقوط آزاد ) را ذكر كرده اند و 64 درصد نيز از دارو براي ترك خود استفاده كرده اند .

نيمي از معتادان آخرين روش درمانشان غير علمي و بدون مداخلات پزشكي روانپزشكي بوده است و اين مسئله نشانگر اين نكته است

كه هنوز با وجود مراكز عديده درمان دولتي و خصوصي در كشور هنوز نيمي از معتادان به روشهاي غير علمي و بي پايه تحت درمان قرار

مي گيرند . لذا به همين علت حدود 66 در صد كل معتادان زير 6 ماه و 83 درصد زير يكسال در پاكي باقي ماندند . اين مسئله لزوم تشويق

معتادان به دريافت خدمات درماني در مراكز تخصصي و علمي دولتي و خصوصي را روشن مي سازد .