سريال «آشپزباشي» ابتدا قرار بود در قالب 35 قسمت ساخته شود كه به دليل افزايش ريتم، تعداد قسمتها را به 26 قسمت كاهش داديم.


ایسنا: تهيهكننده سريال «آشپزباشي» كاهش تعداد قسمتهاي اين سريال را به دليل افزايش ريتم اين سريال دانست.

جوادنوروزبيگي با اعلام كاهش تعداد قسمتهاي سريال «آشپزباشي» به كارگردانيمحمدرضا هنرمند، در اين زمينه توضيح داد: سريال «آشپزباشي» ابتدا قرار بوددر قالب 35 قسمت ساخته شود كه به دليل افزايش ريتم، تعداد قسمتها را به26 قسمت كاهش داديم.

به گفته وي، تاكنون 22 قسمت از سريال «آشپزباشي» پخش شدهاست و اين سريال چهار هفته ديگر به پايان ميرسد.

نوروزبيگيدر پاسخ به اين پرسش ايسنا كه آيا تعداد قسمتهاي «آشپرباشي» با فشارمديران تلويزيون كاهش مييابد و يا بازخوردهاي بدست آمده از پخش اينسريال، اين اتفاق را رقم ميزند؟ كفت: مسؤولان تلويزيون هيچ فشاري بر ماوارد نكردند، بلكه بازخوردهايي كه پس از پخش بدست آمد، كارگردان را به ايننتيجه رساند كه بايد ريتم تندتر شود.

وي ادامه داد: زماني كه پخشسريال «آشپزباشي» آغاز شد، آقاي هنرمند و گروهشان مشغول تصويربرداري بودندو آقاي هنرمند فرصت كافي براي رسيدگي به تمام امور را نداشت.

نوروزبيگيدر پاسخ به اين پرسش ايسنا كه اگر مدت زمان بيشتري صرف مراحل توليد و فنيسريال «آشپزباشي» ميشد و سپس اين سريال روي آنتن ميرفت، اقبال بيشتري ازساخته هنرمند را شاهد بوديم؟ گفت: به احتمال زياد اين اتفاق ميافتاد.

تهيهكننده «آشپزباشي» در اين گفتوگو تاكيد كرد كه اصلاحات اندكي شامل حال اين سريال شدهاست.

نوروزبيگي همچنين اعلام كرد: مراحل فني سريال «آشپزباشي» همچنان ادامه دارد و بهزودي به پايان ميرسد.

سريال«آشپزباشي» در گروه فيلم و سريال شبكه اول ساخته شدهاست و پرويز پرستويي،فاطمه معتمدآريا و فرهاد اصلاني از جمله بازيگران آن هستند. اين سريال ازآبان ماه 88 دوشنبه شبها پخش ميشود.