جامجم آنلاين: انواع بيماريهاي اسهالي عفونتهاي پوستي، گوش و دستگاه تنفس با شنا كردن ارتباط دارند. اما اسهال يكي از

شايعترين انواع است و زماني منتشر ميشود كه ميكروبهاي عامل آن از مدفوع انسان يا حيوانات وارد آب شوند. بلع ناگهاني آب به

هنگام شنا كردن راه ورود اين ميكروبها به بدن است. لذا تا آنجا كه ممكن است بايد مانع بلع آب شد. عليرغم تاثير كلر در كشتن

ميكروبها، اين ماده ضدعفوني كننده آب را استريل نميكند به طوري كه حتي اگر بوي كلر به خوبي استشمام شود بيانگر عاري بودن آب

از ميكروبها نيست. به هر حال توجه به برخي نكات براي انجام شنا در شرايط سالمتر ضروري است: - اگر دچار اسهال هستيد وارد آب

نشويد. حتي بدون دفع هم ميكروبها از اين طريق به آب وارد ميشوند. - حتيالامكان از بلع آب خودداري كنيد. به ياد داشته باشيد

استخر يا هر آب مشترك ديگر محل ورود انواع ميكروبها از افراد مختلف است و كلر همه آنها را از بين نميبرد. - پس از دفع شستشوي

بدن و دستها با آب و صابون را فراموش نكنيد. ميكروبهاي دست به همه جا وارد ميشوند و آب نيز از اين قاعده مستثني نيست. - در

صورت مشاهده ماده دفعي فورا مسوول استخر را آگاه سازيد. - والدين توجه داشته باشند كه در طول مدت شنا كودكان را به تناوب به

دستشويي ببرند. - شستشوي قسمت آنال (مقعدي) با آب و صابون در مورد كودكان نيز بايد انجام شود. همه افراد پس از عمل دفع در اين

ناحيه آلودگي غيرقابل رويت دارند. - از نكات ديگر رعايت ايمني شنا بخصوص در مورد كودكان توجه دائم به آنهاست چرا كه اطفال بدون

سروصدا و در سكوت غرق ميشوند. - با استفاده از كرمهاي ضد آفتاب پوست آنها را از اثر زيانبار نور آفتاب محافظت كنيد. - به كودكان

اجازه ندهيد به هنگام شنا آدامس بجوند يا چيزي بخورند چرا كه جويدن يا خوردن موقع شنا ممكن است باعث خفگي شود.