تحقیقات دانشمندان میدهد استرس میتواند فوایدی هم برای سلامتی داشته باشد.

محققانمعتقدند استرس همیشه هم چیز بدی نیست. اگرچه استرس مداوم یا شدید میتواندخطر ابتلا به بیماریهای قلبی، فشار خون بالا و دیگر بیماریها را افزایشدهد، مطالعات دانشمندان نشان میدهد استرس در حد متوسط میتواند برایسلامت شما فوایدی هم داشته باشد.

کن رابینس استاد روانشناسیدانشگاه ویسکانسین مدیسون در این باره گفت: جنبه های مثبت استرس مورد توجهقرار نگرفته است.زمانی که شما استرس دارید، غدههای فوق کلیوی شما چندهورمون متفاوت از جمله آدرنالین ترشح میکند که باعث افزایش ضربان قلب وانرژی می شود. همچنین هورمون کورتیزول نیز میزان گلوکز را در جریان خونشما افزایش میدهد.

اگر این هورمونها برای مدت طولانی در بدن شما وجود داشته باشند، بعد از چند هفته یا چند ماه شما احساس بیماری خواهید کرد.

اما در صورتی که زمان استرس شما محدود باشد، برای مثال یک روز یا کمتر باشد ، باعث افزایش کارایی و قدرت مغز شما میشود.

استرس شما را باهوشتر میکند:

تحقیقاتیکه در دانشگاه راکرفلر در نیویورگ انجام شدهاست نشان میدهد استرس باعثافزایش قدرت حافظه و یادگیری میشود که دلیل اصلی آن هم ترشح هورمونکورتیزول در مغز است.

استرس شما را اجتماعیتر میکند

زمانیکه شما احساس استرس دارید، بدن شما هورمون اکسیتوسین را ترشح میکند کهباعث افزایش تمایل به ارتباط و معاشرت با دیگران میشود. همین عامل سببمیشود که در زمانی که شما استرس دارید با دوستانتان تماس بگیرید.

پاولروش از کالج پزشکی نیویورک در یان باره گفت: زنان در هنگامی که استرسدارند بیشتر به دنبال حمایت اجتماعی میگردند. ملاقات با دوستان در اینزمان میتواند باعث آرامتر شدن و کاهش میزان استرس شود.

استرس شما را سالمتر میکند

تحقیقاتموسسه پزشکی استنفورد نشان میدهد استرسهای کوتاه مدت به بدن شما درمبارزه با بیماریها کمک میکند. این استرسها باعث افزایش قدرت سیستمایمنی بدن انسان میشود. بنابراین در زمانی که دچار استرسهای کوتاه مدتشدید نگران نباشید و به فواید محافظتی آن از بدنتان فکر کنید. اما اگر مدتزمان استرش ما طولانیتر شد، حتما سعی کنید برای کاهش آن اقدام کنید.