پژوهشگران آمریکایی در تحقیقات خود نشان دادند که تنها زنان دچار افسردگیپس از زایمان نمی شوند بلکه مردان نیز می توانند پس از تولد فرزند خود ازاین بیماری رنج ببرند.

به گزارش مهر، بررسیهای دانشمندان مدرسهپزشکی ویرجینیای شرقی نشان می دهد که بیش از ۱۰ درصد از تازه پدرها نیز ازافسردگی پس از پدر شدن رنج می برند و به ویژه این افسردگی از ۳ تا ۶ ماهاول پس از تولد نوزاد بروز می یابد.

تاکنون افسردگی قبل و پس اززایمان در مادران و نتایج منفی آن بر روی خود زنان، روند رشد کودک وشادابی خانواده شناخته و بررسی شده بود. اکنون این محققان برای بررسی اینپدیده در مردان، مطالعات دقیقی را بر روی ۴۳ تحقیق علمی بین المللی بر روی۲۸ هزار زایمان انجام دادند.
نتایج این بررسیها نشان داد که افسردگی پس از پدر شدن رویداد نادری نیستبه طوری که ۴/۱۰ درصد از تازه پدرها دچار افسردگی می شوند که طول افسردگی۸/۴ درصد از این تعداد به ۱۲ ماه نیز می رسد.

دورهبحرانی از سه تا ۶ ماه پس از تولد نوزاد است که در این دوره ۶/۲۵ درصد ازمردانی که برای اولین بار پدر شده اند از افسردگی رنج می برند.

براساسگزارش لس آنجلس تایمز، این دانشمندان همچنین بین افسردگی پدری و مادری یکارتباط مستقیم را پیدا کردند و در کمال شگفتی دریافتند که پدرهای آمریکاییبیش از سایر پدرهای دنیا دچار افسردگی می شوند. ۱/۱۴ درصد از پدرهایآمریکایی پس از پدر شدن افسرده می شوند.

ارزیابیها نشان می دهد که بین ۱۴ تا ۲۳ درصد از زنان در مدت بارداری و ۵ تا ۲۵ درصد پس از زایمان دچار افسردگی می شوند.