نوع عينکهاي پشت ويترين به حدي زياد است که قدرت انتخاب را از او سلب کرده است به خصوص اينکه دنبال يک نمونه کاملا" استاندارد

هم ميگردد. قدم به درون مغازه ميگذارد به اين اميد که از فروشنده کمک بگيرد، اما پاسخ فروشنده نيز بيش از پيش بر سردرگمياش

ميافزايد: «همه استانداردند، شما کافي است تنها عينکي را انتخاب کنيد که به صورتتان بيايد». با سماجت معيار استاندارد بودن و

درصد حفاظت هر عينک از چشم در برابر پرتوهاي ماوراءبنفش خورشيد را ميپرسد، اما باز هم با پاسخهاي مبهم فروشنده روبرو

ميشود.

نوع کارش به گونهاي است که هر روز ساعت 3 بعدازظهر بايد اداره را به مقصد منزل ترک کند. شدت نور خورشيد در اين ساعت به حدي

است که حتي چشمانش را به ريزش اشک وا ميدارد. اکنون تصميم به خريد عينک آفتابي گرفته است اما حقيقتا" نميداند که از بين اين

همه مدل هاي جورواجور و رنگارنگ، کدام يک به لحاظ طبي مناسبتر است.

هر چقدر هوا گرمتر ميشود و شدت پرتوهاي خورشيد فزوني مييابد، نياز به محافظت از چشمها نيز بيشتر و بيشتر ميشود. براي

آگاهي از خطرات نور آفتاب، توصيههاي علمي براي حفاظت از چشمها و نحوه انتخاب درست عينک آفتابي مقاله دکتر خانلري، متخصص و

جراح چشم را مطالعه نماييد :* خطرات نور شديد آفتاب بر چشمها
نور آفتاب مجموعهاي از طيف نورهاي مرئي و نامرئي است.
طيفهاي مربوط به امواج ماوراء بنفش و مادون قرمز که جزو طيفهاي نامرئي قرار ميگيرند ميتوانند براي چشم خطرساز باشند.
البته نور آفتاب معمولا" در کوتاهمدت اثر مخربي ندارد به غير از موارد خاصي مانند نگاه مستقيم و بدون واسطه به پديده کسوف که باعث

تخريب نقطه ماکولا- که منطقهء اصلي شبکيه است- ميشود.

همچنين خيره شدن به برف، قوس جوشکاري و يا نگاه مستقيم به نور آفتاب ميتواند درمدت زماني کوتاه آسيبهاي جدي به چشم وارد

کند. حالت دوم خطرات ناشي از نور آفتاب در درازمدت رخ ميدهد و درصد افرادي که از اين طريق دچار آسيب ميشوند، بيشتر است. به

عنوان مثال کسي که به مدت طولاني در معرض آفتاب کار ميکند در درازمدت دچار آسيبهايي مانند آب مرواريد، ناخنک(تغيير ماهيت

بافت ملتهدي چشم) و يا آسيبهاي قرنيه ميشود. دکتر خانلري خاطرنشان ميکند: امواج ماوراءبنفش از 3 نوع A، Bو Cتشکيل شده

است که نوع Aو Bآن توسط جو تقريبا" به طور کامل گرفته ميشودولي نوع Cکه امواجي مانند نور قوس جوشکاري دارد به راحتي جذب

اتمسفر نميشود، همچنين نازک شدن لايهء ازن باعث ميشود اشعهء مضر بيشتري به سطح زمين برسد، به همين دليل حفاظت و

مراقبت از پوست و چشم، به خصوص در مورد کساني که در محيطهاي آزاد فعاليت ميکنند بايد به طور جدي پيگيري شود.* افراد آسيبپذير در برابر پرتوهاي خورشيد
کساني که تماس بيشتري با نور آفتاب دارند در برابر تشعشعهاي خورشيد آسيب پذيرترند.
کساني که به دليل موقعيت جغرافيايي محل زندگي خود، نور بيشتري دريافت ميکنند و همچنين کودکان بايد مراقبت بيشتري از چشمان

خود داشته باشند.
علاوه بر اين افرادي که از عنبيهء روشنتري برخوردارند، بيشتر از ديگران نيازمند رعايت راهکارهاي حفاظتي هستند. روشنتر بودن عنبيه

به دليل کم بودن رنگدانههاي موجود در آن است. بنابراين چشم در اين حالت نور بيشتري دريافت ميکند و در درازمدت دچار صدمههاي

بيشتري ميشود.

به جز دو جراحي ليزر(PRK) و آب مرواريد، بقيه جراحيها در سطح آسيبپذيري چشم در برابر نور خورشيد تاثيري ندارند. به افرادي هم که

تحت دو جراحي مذکور قرار گرفتهاند، توصيه ميشود بين 2 تا 3 ماه مراقبت بيشتري از چشم خود به عمل آورند و در اين مدت حتما" از

عينک آفتابي استفاده کنند.
نکتهاي که هميشه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است که چشم را از معرض نور مستقيم خورشيد دور نگه داريم. ميتوانيم اين کار را

با استفاده از کلاههاي لبهدار و عينکهاي آفتابي انجام دهيم. معمولا" دراستفاده از کلاههاي لبهدار براي افراد مشکلي ايجاد نميشود

ولي در انتخاب عينک آفتابي بايد نکتههاي ايمني زيادي درنظر گرفته شود.* شناسايي عينک آفتابي استاندارد
متأسفانه امروزه عينک آفتابي به عنوان وسيلهاي زينتي شناخته ميشود، عينکهاي آفتابي، مانند ديگر وسايل بهداشتي مشخصههاي

ويژهاي دارد که معمولا" بر روي عينک به شکل برچسب ديده ميشود. اولين مشخصه عينک آفتابي که خريداران حتما" بايد به آن توجه

کنند، ميزان جذب اشعه ماوراء بنفش است. متأسفانه اين امکان در بازار ايران وجود ندارد. به عبارت ديگر در بازار ايران، ميزان جذب اشعه

ماوراء بنفش عينک به هيچ وجه بيان نميشود.
عينک خوب عينکي است که بيش از 95% اشعه ماوراء بنفش را جذب کند.

چه عدسيهاي پلاستيکي و چه عدسيهاي شيشهاي تا حدي اشعهء ماوراء بنفش(UV) را جذب ميکنند ولي جذب UVتوسط اين

عدسيها را ميتوان با اضافه کردن موادي شيميايي به ماده اصلي لنز و يا پوشاندن لنز با مادهاي مخصوص ارتقا داد. بعضي کارخانههاي

سازنده برچسبهايي را روي عينکهاي خود نصب ميکنند با اين مضمون که جذب UVتا بيش از 400 نانومتر صورت ميگيرد که اين نيز به

معناي همان جذب 100% شعاع UVاست. دستگاههايي وجود دارند که عينکفروش ميتواند با استفاده از آن ميزان جذب UVرا اندازهگيري

کند که متأسفانه در بيشتر عينکفروشيهاي ايران اين دستگاه وجود ندارد.*فاکتورهاي انتخاب عينک آفتابي
از ديگر ويژگيهاي ضروري عينک آفتابي اين است که استفاده از آن نبايد هيچ خللي در درک افراد از رنگ ايجاد کند. يعني فرد هنگام

استفاده از عينک بايد از رنگ سفيد همان درک قبلي را داشته باشد و يا اگر به صفحهء آبي نگاه ميکند نبايد درک فرد از رنگ آبي تغيير

کند.

اگر عينکي به چشم ميزنيد که رنگ مشکي را براي شما بنفش ميکند، عينک خوبي را انتخاب نکردهايد. پس بايد هميشه يک نکته را

مدنظر قرار داد که هر عينک رنگي، آفتابي نيست.

افراد بايد در روز آفتابي اقدام به خريد عينک آفتابي کنند، همچنين قبل از خريد قطعي در صورت امکان چند لحظهاي را همراه با عينک در

محيط باز قدم بزنند و حتي لحظاتي به قرص خورشيد نگاه کنند. اگر احساس فرد به گونهاي بود که طيف وسيعي از نور خورشيد جذب

عينک شده است، آن عينک تقريبا" فاکتورهاي اوليه خريد را دارد.


هر مکان و موقعيتي، عينک آفتابي مخصوص به خود را طلب ميکند، به عنوان مثال درمحيط شهري بهترين نوع عينک آفتابي، همان

عينکهاي دودي يا Grayاست.
براي قايقراني بهتر است از عينکهاي پلاريزه استفاده شود. عينکهاي پلاريزه خيرگي نورخورشيد را که انعکاس يافته از سطوح صافي

مثل سنگفرش خيابانها و يا سطح آب باشند، از بين ميبرند.
پلاريزاسيون عدسيهاي مزبور هيچ تأثيري بر جذب اشعه UVنخواهد داشت، ولي بسياري از عدسيهاي پلاريزه امروزي خاصيت جذب

اشعه UVرا نيز دارند.
افرادي که در محيطهاي پربرف رفت و آمد ميکنند و يا ورزش اسکي را دنبال ميکنند، بهتر است از عينکهاي قهوهاي يا نارنجي استفاده

کنند.

عينکهاي سبز و آبي هم اولويتهاي بعدي را در استفاده شهري شامل ميشوند.


*شکل ظاهري عينک
اندازه و شکل عينک بايد به نوعي باشد که نور خورشيد به هيچ عنوان نتواند به چشم راه يابد. بنابراين عينکهايي که عدسي آنها از

حد استاندارد کوچکتر باشد تأثير مطلوب خود را نخواهد داشت. همچنين بهتر است افراد از عينکهاي خيلي تيره استفاده نکنند.


* خطرات عينک غيراستاندارد
زماني که فقط از عينک تيره استفاده ميکنيم، به دليل اين است که نور مرئي رسيده به چشم کم ميشود، مردمک چشم باز ميشود

ولي عملا" از ورود امواج ماوراء بنفش به چشم جلوگيري نميشود، در نتيجه فرد استفادهکننده، از اين نوع عينک اثرات مخرب را به چشم

خود تحميل ميکند.* نکاتي براي کودکان
کودکان بيش از ساير اقشار به عينک آفتابي استاندارد نياز دارند.
احتمال بروز آسيب قرنيه و سوختگي سطح چشم ناشي از نور آفتاب تا قبل از 7 سالگي، 45 درصد بيشتر از بزرگسالي است. محققان

ميگويند: در صورتي که قرنيهء شخصي در خردسالي دچار آسيب شود، به سختي در بزرگسالي بهبود مييابد، ضمن اين که چنين فردي

به طور دائم علايمي از قبيل آب ريزش از چشم، سوزش، خارش و درد را نيز تجربه ميکند.


نكات مهم :

- استفاده از عينک آفتابي نبايد هيچ خللي در درک فرد از رنگها ايجاد کند
- کساني که مدت زمان طولاني در معرض نور آفتاب کار ميکنند، در درازمدت دچار آسيب هايي مانند آب مرواريد، ناخنک و آسيبهاي

قرنيه ميشو