كارشناسان تحقيق جديدي در اين زمينه انجام دادهاند تا محبوبيت اينرايانهها با نمايشگرهاي بين 18 تا 20 اينچ را در بازارهاي جهاني مشخصكنند.

به گزارش پيسيورلد، رايانههاي شخصي از محبوبترينابزارهاي حوزه فناوري محسوب ميشوند و در كنار تلفنهاي همراه، بيشترينفروش را بين كاربران عمومي دارند. افزايش محبوبيت رايانههاي شخصي نزدكاربران موجب شده است تا شركتهاي توليدكننده تمركز بيشتري بر اين محصولاتداشته باشند و از اين رو، انواع مختلفي از اين دستگاه با قابليتهاي مختلفروانه بازار شود.

هماكنون در بازار از رايانههاي روميزي گرفته تانوتبوكها، نتبوكها و رايانههاي لوحي به صورت گسترده توليد و فروختهميشود و در اين ميان، يكي از انواع جديد رايانههاي شخصي كه طي چند سالاخير روي كار آمده و هنوز نخستين گامهاي خود براي حضور در بازار رابرميدارد، نسل جديدي از رايانههاي روميزي است كه در آن بخش كيس(Case)وجود ندارد و كليه سيستمهاي سختافزاري آن در نمايشگر جاسازي شده است.

بهعبارت ديگر، كاربر در اين دسته از رايانهها يك نمايشگر باريك، يكصفحهكليد و يك موشواره را در اختيار دارد و بر اين اساس بخش كيس در آنحذف شده است. اين دسته از رايانهها در زبان انگليسي با نام All-in-Oneشناخته ميشوند كه ما از آنها با عنوان "رايانههاي روميزي بدون كيس " يادميكنيم.

به دنبال افزايش محبوبيت اين دسته از رايانههاي شخصي نزدكاربران، كارشناسان مركز تحقيقاتي PC World تحقيق جديدي در اين زمينهانجام دادهاند تا محبوبيت اين رايانهها با نمايشگرهاي بين 18 تا 20 اينچرا در بازارهاي جهاني مشخص كنند. در زير ليست پرفروشترين نمونهها از اينرايانهها به ترتيب آورده شده است.

TouchSmart شركت اچپي: اينرايانه روميزي طراحي بسيار زيبا و بدنه براقي دارد كه همين مسئله باعثافزايش فروش آن بين كاربران شده است. تنها مشكلي اين كه اين رايانه دارد،كندي آن در باز كردن برخي نرمافزارها است. اين محصول بر اساس مشخصاتداخلي خود با قيمت 99/879 تا 99/1005 دلار در بازار فروخته ميشود.

2zX4800-06شركت گيتوي: اين رايانه بدون كيس قابليتهاي اجرايي قابل ملاحظهاي داردو بين ديگر رايانههاي بدون كيس، از سرعت نسبتاً بيشتري برخوردار است. بااين وجود برخي كاربران از شكل ظاهري ساده آن احساس نارضايتي ميكنند.

WindTop AE2010 شركت اماسآي: اين رايانه روميزي بدون كيس با امكانات پيشرفتهخود شكاف ميان رايانههاي بدون كيس و رايانههاي روميزي معمولي را پر كردهاست.

VPC190 شركت ViewSonic: اگرچه شركت ViewSonic در حوزهرايانههاي شخصي چندان شناخته شده نيست، اما با توليد اين رايانه روميزيبدون كيس موفق به كسب محبوبيت جهاني شده است. اين رايانه روميزي نسبت بهمدلهاي مشابه خود قيمت بسيار ارزانتري دارد و همين مسئله باعث رقابتتنگاتنگ آن با توليدات شركتهاي سرشناس شده است. اين رايانه لوحي هماكنونبا حدود قيمت 590 دلار فروخته ميشود.

c300 شركت لنوو: اين محصوليك نمايشگر 20 اينچي باكيفيت را در خود جا داده است با داشتن حافظه داخليبالا، امكان ذخيره حجم وسيعي از اطلاعات را براي كاربران فراهم ميكند.اين قابليتهاي باعث شده است تا اين محصول به يك رايانه روميزي كاربردي ومناسب براي كاربران تبديل شود.