كشف قورباغهاي با بيني پينوكيو در اندونزي
خبرگزاري فارس: دانشمندان به تازگي قورباغهاي در اطراف اندونزي پيدا كردند كه بينياش همانند پينوكيو دراز است.

بهگزارش خبرگزاري فارس، دانشمندان در جنگلهاي اطراف كشور اندونزي گونههايجديدي از حيوانات را كشف كردهاند كه در بين اين حيوانات قورباغهاي كهبينياش شبيه پينوكيو است و همچنين كوچكترين كانگورو نيز ديده ميشود.
گروهبينالمللي دانشمندان اين گونههاي جديد را در كوههاي فوجا در جزيره گينهنو و اندونزي در اواخر سال 2008 پيدا كردهاند كه جزئيات اين تحقيقات راكه روز دوشنبه منتشر كردهاند.
در اين تحقيقات كه در اندونزي وگينهنو انجام شده، دانشمندان گونههاي جديد پستانداران، خزندگان،دوزيستان و حشرات را پيدا كردهاند.
اين كشفيات جديد هشداري برايدانشمندان است كه حيوانات در حال انقراض در حال افزايش هستند وآلودگيهايي كه بشر ايجاد ميكند به سرعت مرگ حيوانات كمك ميكند.
سرپرست اين تحقيقات گفت: هنوز هم ما زمان داريم تا بتوانيم انقراض حيوانات و گياهان را متوقف كنيم.
كوههايفوجا كه در اندونزي و جزيره گينه نو واقع شده طبيعت دست نخوردهاي دارد كهدر آن گونههاي زيادي از حيوانات و گياهان ناشناخته ديده ميشوند.

منبع:خبرگزاری فارس