یک شرکت ژاپنی محصولات الکترونیک مصرفی اعلام کردکه قصد دارد از سال جاری برای تلفنهای همراه و سایر دستگاههای قابل حملنمایشگرهای سه بعدی بدون نیاز به عینکهای ویژه را تولید کند.

درحال حاضر برای تماشای تصاویر سه بعدی بر روی پرده سینما و یا تلویزیونهاینسل جدید نیاز به عینکهای ویژه ای است. این درحالی است که شرکت شارپ اعلامکرده است که از امسال نمایشگرهایی را برای استفاده در تلفنهای همراه وسایر دستگاههای قابل حمل تولید خواهد کرد که نیازی به این عینکها ندارند.

به این ترتیب فناوری سه بعدی از مرزهای سالنهای سینما و خانه ها عبور کرده و به دستگاههای قابل حمل می رسد.

تقویت تقاضای بازار نمایشگرهای ابعاد کوچک برای تولیدکنندگان ژاپنی نمایشگرهای LCD از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

شارپچند سال قبل تلفنهای همراه و رایانه هایی را تولید کرد که مجهز بهنمایشگرهایی بودند که به کاربران اجازه می دادند که تصاویر را بدون عینکبه صورت سه بعدی تماشا کنند، اما به دلیل ابعاد کوچک، کمبود روشنایی کافیو فقدان محتویات چندرسانه ای سه بعدی این محصولات توفیق چندانی به دستنیاوردند.

سپس شارپ صفحات نمایشگر لمسی روشن تر، باریکتر و با وضوح تصویر بالاتری را توسعه داد.

براساسگزارش رویترز، در این خصوص یوشیسوکو هازگاوا یک مدیر ارشد شارپ توضیح داد:"در عصر دو بعدی، محتویات و زیرساختها از سالنهای سینما به خانه ها و ازخانه ها به دستگاههای موبایل رسیدند. به همین دلیل ما فکر می کنیم که بامرور زمان این اتفاق در مورد محتویات سه بعدی نیز رخ دهد. تصاویر سه بعدیبر روی صفحات عریض در حال توسعه هستند و به تدریج با استقبال مردم مواجهمی شوند و کم کم خود را آماده می کنند که وارد پایانه های موبایل شوند."


منبع:asriran.com