مروری بر قوانین عجیب و غریب کره شمالی


همشهری- ظاهرا خیلی از مردم کره شمالی سرشان به زندگی محدودشان گرم کرده اند و اصلا نمیدانند خارج از کره شمالی آسمان چه رنگی است.

قوانین عجیب و غریب:

درکرهشمالی ساعت بیدارشدن مردم توسط شیپوری تعیین میشود که در سراسر شهرهاو ازطریق بلندگو پخش میشود. ساعت خوابیدن آنها هم توسط سیستم خاموش کردنچراغتعیین می شود. سیستم پخش پارچه ولباس هم توسط دولت کنترل میشود وبیشتراوقات مردم در خیابان ها دیده میشوند لباس های یک شکل و شیبه هم بهتندارند. این مساله در مدارس هم به صورت جدی دنبال میشود و خلاصه هر بخشیاززندگی مردم در کره شمالی از طریق قوانین خاصی کنترل میشود. البته مردمهماین وضع را پذیرفته اند.

اما از طرف دیگر این قوانین بعضی ازشادیهای اولیه را هم در زندگی مردم دریغ می کند; مثلا اینکه دوربین بهکرهشمالی وارد نمی شود و مردم هم نمی توانند آن را تهیه کنند. با وجوداین،دولت کره شمالی کمک های زیادی از خارج دریافت می کند و مشخص نیستآنها رابه دست مردم یا بین طبقه خاصی پخش می شود.سریال می خواهید چه کار:

باوجوداینکه مقامات کره شمالی حسابی سعی کرده اند جلوی ورود هر محصولفرهنگیخارجی به این کشور را بگیرند، ظاهرا سریال های ساخت کره جنوبی (مثل یانگومکه عشق رهبر کره شمالی هم هست ) به هر ترتیب راه ورود به خانههای مردم کرهشمالی را پیدا می کنند.حکومت مرموز :

درکرهشمالی حرف زدن درباره خانواده رهبر این کشور جرم سیاسی محسوب می شود .بههمین خاطر اطلاعات ما که خارج از کره شمالی هستیم در این مورد بیشترازمردم این کشور باشد! اخباری که به رسانه های خارجی درز کرده حاکیازبیماری کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی است و حتی گفته میشود که او یکباردچار سکته مغزی شده ، همان کلاغ هایی که این خبر را آورده اند پسر جوانتررهبر کره شمالی به احتمال قوی در آینده جانشین او خواهد شد. آقای کیمجونگایل البته دو دختر و یک پسر ارشد هم دارد امام ظاهرا این آقا زاده بهخاطررسوایی هایی قبلا در خارج بار آورده – مثلا اینکه یک بار در ژاپن بهجرمداشتن پاسپورت تقلبی بازداشت شده – از چشم پدر افتادهصبحی با دوازده روزنامه

کرهشمالیعلاوه بر رهبر رئیس جمهور و نخست وزیر هم دارد اما هیچ کس آنها رانمیشناسد !! ظاهرا آنها پست فرمایشی را به عهده گرفته اند زیاد خودشانرادرگیر مسائل کشور نمی کنند . کره شمالی در عین حال تک حزبی هست و اسمکاملحزب حاکم هم هست (( جبهه دموکراتیک برای اتحاد سرزمین مادری )) .

اینحزبترکیبی هست از حزب کارگران کره و حزب سوسیال دموکرات کره . در همینحال درکره شمالی هیچ رسانه خصوصی وجود ندارد. دوازده روزنامه و بیستنشریه دیگریکه در این کشور چاپ می شوند کاملا تحت نظر دولت هستند و همپیونگ یانگ(پایتخت کره شمالی ) چاپ می شوند.شوخی ندارم :

مردمکرهشمالی طبق عادت به کیم جونگ ایل می گویند ژنرال . بیراه هم نیست چونکرهشمالی در مقایسه با جمعیت و مساحتش یکی از نظامی ترین کشورهای دنیا بهشمارمیرود. ارتش کره شمالی 1.1 میلیون نیرو دارد و خدمت سربازی هم در اینکشوراجباری هست و مدت خدمت هم گاهی به ده سال می رسد .

رسانه هایدولتیمی گویند ارتش کره شمالی (( شکست ناپذیر )) است . اما به هرحال توانواقعیآن مشخص نیست.بعضی ها متعقند در سطح مدیریت ارتش کره شمالی فسادزیاد وجوددارند و روحیه و انگیزه سربازان هم خیلی بالا نیست . گاهی بیانگیزه گیسربازان به جایی می رسد که آنها حتی از بازرگانان چینی در مرزهم رشوه میگیرند . اما باز هم راهی تایید این حرفها وجود نداردعلیه هرچی خارجی :

اینشعارهمیشه از سوی حکومت کره شمالی ارائه شده به همین خاطر است کهخبرنگاران وعکاسان خارجی جایی دراین کشور ندارند تصاویر زیادی از کرهشمالی به خارج ازاین کشور مخابره نشده و به همین دلیل کره شمالی واقعاکشور مرموزی به نظرمی آید.

وقتی خارجی ها وارد کره شمالی میشوندحتما نیروهای پلیسامنیت آنها را همراهی می کنند تا کسی دست از پا خطانکند. مقامات کره شمالیتصورشا ن این است که اگر یک خارجی در خیابان هاراه بیوفتد و با مردم عادیحرف بزند ، قطعا دردسر بزرگی درست خواهد شد اماهمین مقامات گاهی درفرستادن اطبا کشورشان به خارج و کار کردن آنها وواریز شدن مستقیم درآمدشانبه خزانه دولت کره شمالی نرمش نشان می دهند.

شرطآنکه دولت کرهشمالی کسی را برای کار به خارج اعزام کنند این است که اوشهروند مورداعتماد باشد و از حقوق اش هم چیزی نخواهد بر اساس آمار موجودبین ده تاپانزده هزار نفر از مردم کره شمالی از طرف دولت در خارج از کشورکار میکنند و حقوقشان را هم دولت می گیرد و پول ناچیزی – بین بیست تا سیدلار- بهخودشان میرسد. کشورهایی که کارگر کره شمالی قبول می کنند :روسیه، لیبی،عربستان سعودی ، بلغارستان ، آنگولا ، جمهوری چک . کارگری کهدرچنین شرایطیاز کره شمالی خارج میشود در واقع خانواده اش را در کشورگروگان می گذارداما با این حال خیلی مشتاق اند این کار انجام بدهند.کجا با این عجله :

تمامبخشتورسیم در کره شمالی توسط دولت کنترل میشود . هزینه سفر و اقامت درکرهشمالی هم برای این توریست ها زیاد نیست . البته هر کسی نمی تواند سرشراپایین بیاندازد و به عنوان توریست وارد کشور شود مثلا به اتباع آمریکاوکره جنوبی ویزا برای سفر به کشور شمالی داده نمیشود.قحطی بدون یوزارسیف:

مشکلاتاقتصادیکره شمالی در زمان مختلف شکل های مختلفی داشته است این مشکلات دردهمه 1990به شدت افزایش پیدا کرد و ظاهرا طبیعت هم با مردم این کشور سرناسازگاریداشت در این دهه در کره شمالی

قحطی غذا پیش آمد و تولیدگندم موردنیاز کشور هم کاش قابل توجهی داشت . عده زیادی از مردم کرهشمالی به خاطرگرسنگی از بین رفتند البته بخشی از تلفات قحطی بر اثر ضعیفشدن و ابتلایمردم به بیماری هایی مثل ذات الریه و سل بوده است .عصر جدید:

ظاهراوضعیتتغذیه مردم کره شمالی بهبود پیدا کرده است اما اکثرا هنوز هم مجبورهستندبه 2 وعده غذایی در روز قناعت کنند. بعضی سربازان تنها روزی سه عددسیبزمینی به عنوان غذا دریافت می کنند البته کشاورزی هنوز هم در کرهشمالی جزمنابع اصلی تامین مواد غذایی است.


ایرانیان فنلاند