همان گونه كه در قسمت هاي قبل اشاره شد ، در روش درمان تدريجي كنگره 60 ، كاملترين ، با راندمانترين ، سالمترين ، و قوي ترين دارو

جهت درمان اعتياد ترياك ميباشد.
در حال حاضر در هيچ كجاي دنيا دارويي بهتر از ترياك براي درمان اعتياد شناسايي و يا ساخته نشده است . ترياك داراي حداقل 25 نوع

آلكالوييد شناخته شده است نظير مرفين ، كديين ، نارسئين ، ناركوتين ، پاپاورين و غيره ..... ترياك با توجه به تركيبات قوي دارويي خود ،

ميتواند بهترين جايگزين براي انواع مواد مخدر در روش درمان تدريجي به كار گرفته شود . كاملترين محصول دانش بشري در ساخت

داروهاي درمان اعتياد كه اكنون استفاده ميشود متادون است . طبق آخرين تحقيقات انجام شده در كينگر كالج لندن ، متادون پس از

جايگزيني با مواد مخدري همچون هرويين ، اعتياد سنگين تري را به وجود ميآورد كه درمان آن به مراتب سخت تر از درمان هرويين است .

متادون يك مخدر كاملاُ صناعي و شيميايي است و عوارض بيشماري را به وجود ميآورد كه در مصرف مواد مخدري مانند ترياك و هرويين

مشاهده نميشود .

تثبيت :

مصرف كنندگاني كه به كنگره 60 مراجعه مي كنند و مصرف آنها ترياك ميباشد ، اولين حركتي كه در آغاز روش درمان تدريجي يا سفر اول

صورت ميگيرد ، تثبيت مقدار و زمان مصرف است . معمولاً مصرف كنندگان مواد مخدر حساب و كتاب و مقدارو اندازه دقيقي براي مصرف

خود ندارند و بي رويه مصرف ميكنند . اين مقدار مي تواند در هر روز متفاوت باشد و در زمان هاي متفاوت و نا منظم صورت مي گيرد.
در روش درمان تدريجي و كاهش پلهاي مصرف يا تيپرينگ ، نظم در مقدار و زمان مصرف يكي از مهمترين اركان ميباشد. تا زماني كه

مصرف كننده نتواند مصرف خود را منظم كند ، كاهش يا تيپر امكان پذير نخواهد بود. بنابراين مرحله تثبيت و مصرف منظم اولين گام

محسوب ميشود.
دستور تثبيت توسط مشاور يا راهنماي اوليه ، يا در لژيون تازه واردين و يا توسط راهنماييكه شخص انتخاب ميكند صادر ميشود . معمولاً

با گذشت چند روز شخص ميتواند برنامه مصرفي خود شامل مقدار و زمان را به صورت نسبتاً دقيق مشخص نمايد . پس از اين مرحله

راهنما كاهش مواد را آغاز مينمايد. براي اين منظور رهجو دفترچه مخصوصي را تهيه ميكند كه راهنما برنامه مصرف رهجو را در آن

مينويسد.بهتر است راهنما براي خود نيز دفترچهاي داشته باشد و وضعيت و برنامه رهجوهاي خود را در آن ثبت نمايد. فاصله پله ها در

حالت طبيعي و استاندارد 21 روز و مقدار كاهش در هر پله 20% درصد كل مصرف در پله قبلي ميباشد.كه برنامه و چگونگي زمانبندي

مصرف روزانه آن توسط راهنما تعيين ميشود.همانگونه كه اشاره شد در اين زمانبندي راهنما مسائلي چون خواب شب ، وضعيت شغلي

، مسائل زناشويي و عدم همزماني با ساعات كلاسهاي كنگره را مد نظر قرار ميدهد و با توجه به آنها برنامه را تنظيم ميكند.اگر رهجو

طبق اصول و دستورات راهنما برنامه خود را اجرا كند ، بايستي دقيقاً در موعد 21 روز كاهش مواد و تعويض پله صورت گيرد ، در غير اين

صورت با ادامه پله بيش از 21 روز ، نتيجه خوبي نخواهد داشت. وضعيت رهجو پس از گذشت 21 روز از برنامهاي كه درست اجرا شده است

مانند ميوهاي است كه رسيده و موقع چيدن آن آن است. اگر چيده نشود پلاسيده خواهد شد . مگر در مواردي كه رهجو برنامه خود را

درست اجرا نكرده باشدو يا حماقت ( مصرف بيش از برنامه تعيين شده ) كرده باشد كه در آن صورت به تشخيص راهنما ممكن است پله

بيش از 21 روز ادامه يابد. وضعيت رهجو بعد از بعد از كاهش 20 درصدي به گونهاي است كه در روزهاي اول يا هفته اول كمي احساس

كمبود ميكند كه كاملاً طبيعي است و بايد احساس شود . نكته بسيار مهم اين كه دقيقاً در همين زمان يعني موقعي كه شخص احساس

كمبود مرفين ميكند ، سيستمهاي توليد كننده مواد شبه افيوني در بالاترين سطح فعاليت خود جهت بازسازي ، ترميم و افزايش توليد

مخدرهاي طبيعي بدن به سر ميبرند.با افزايش توليد و ترشح مخدرهاي طبيعي بدن ، رهجو بعد از گذشت معمولاً يك هفته كاملاً وضعيت

طبيعي خواهد داشت و هيچ گونه احساس كمبودي نخواهد داشت. با ادامه روند افزايش توليد و ترشح مخدرهاي طبيعي بدن در هفته

سوم رهجو كاملاً احساس نشئگي ميكند و اين حالت تا جايي پيش ميرود كه شخص احساس مي كند دچار نشئگي مفرط ميشود .

اين وضعيت نشان دهنده حداكثر توليد وترشح مواد شبه افيوني جسم در پله مزبور ميباشد و شخص آمادگي كاهش مواد و آغاز پله بعدي

را دارد.

مصرف خوراكي يا كشيدني؟

مصرف كنندگان ترياك به دو صورت خوراكي و كشيدني ترياك را مصرف مي كنند . ممكن است براي انجام سفر اول يا روش درمان تدريجي ،

اين سوال پيش آيدكه مصرف كننده به چه صورت بايد مواد خود را مصرف كند ؟ خوراكي يا كشيدني ؟
پاسخ اين است . با هر روشي كه كه تاكنون مصرف ميكرده و به آن عادت كرده است . اگر تاكنون مصرفش خوراكي بوده به صورت خوراكي

و اگر كشيدني بوده به صور