کاهش تقاضا برای سیمکارتهای صفر همراه اول
26/02/1389

گروه خبری GSM: فروشندگان سیمکارت از کاهش تقاضای مشتریان برای سیمکارتهای صفر 0912 در سطح بازار تلفن همراه خبر دادند.

بهگزارش موبنا، در پی استقبال از سیمکارتهای اعتباری توسط مشتریان،خریدوفروش سیمکارتهای صفر 0912 در بازار به طور چشمگیری کاهش یافته است.

ارزانبودن سیمکارتهای اعتباری باعث شده تا مشتریان تمایل به خریدسیمکارتهای دائمی همراه اول به خصوص سیمکارتهای صفر آن نداشته باشند.

سیمکارتهای دائمی همراه اول در بازار امروز شنبه تهران همانند روزهای گذشته بدون نوسان قیمت در اختیار مشتریان قرار گرفت.

سیمکارتکارکرده کد "1" همراه اول در بازار امروز با قیمت حدود 575هزار تومان دربازار تلفن همراه تهران در اختیار مشتریان قرار میگیرد.

سیمکارتهایصفر همراه اول با کدهای "2" و "3" و "4" به ترتیب به بهای حدود 555، 530و380 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش میرسد.

همچنین سیمکارتهای صفر کدهای "5"،"6"،"7" و "8" به ترتیب با حدود قیمت 385، 355، 310 و 300 هزار تومان فروخته میشود.

سیمکارتهایکارکرده کدهای "2"،"3"،"4"،"5"،"6،"7" و "8" به ترتیب با حدود قیمت 375،315، 255، 250، 235، 230 و 220 هزار تومان در سطح بازار سیمکارت تهرانبه فروش میرسد.

سیمکارتهای خانواده همراه اول شامل دو سیمکارتاعتباری با شمارههای پشت سرهم با قیمت 30 هزار تومان و اعتبار هر کدامپنج هزار تومان است .

سیمکارتهای اعتباری تالیا و اپراتور دوم نیز به ترتیب به بهای 12 و پنج هزار تومان در بازار آزاد در اختیار مشتریان قرار میگیرد.