گرچه سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در زنان است اما همه تودههایی که در پستان ایجاد یا احساس می شوند سرطان نیستند. اما اگر اینتوده ها سرطانی باشند، با تشخیص زودرس درمان پذیر خواهند بود.
در اینجا با ۷ مورد از خطاهای رایج زنان درباره این سرطان آشنا می شویم:

باورغلط اول: تودههای پستانی تقریبا همیشه سرطان هستند.
این عقیده نادرستی است که هر توده ای در پستان به معنی وجود سرطان است.به گفته محققان انجمن سرطان آمریکا، اگر چه هر خانمی در پستان خود کهاحساس توده داشت باید به فکر سرطان باشد تا عکس این موضوع ثابت شود، امااین نباید زنان را نگران کند. هر چه سن یک زن بیش تر باشد، احتمال بیش تریدارد تا یکی از ۷ تا ۸ نفری باشد که مبتلا به سرطان پستان می شوند.همچنین احتمال بیش تری وجود دارد که توده های پستانی در زنان سالمند وزنانی که به دوران یائسگی نزدیک می شوند و یا یائسه شده اند سرطانیشوند. وقتی یک توده پستانی سرطانی نباشد، به چه دلیل ممکن است ایجاد شدهباشد؟ این توده ها ممکن است کیست هایی باشند که معمولا خطرناک نیستند،اما ممکن است رشد غیر سرطانی و غیر طبیعی سلول ها باشد نظیر فیبروآدنوماکه کمتر شایع است و یا لخته های خونی که موجب ایجاد توده می شوند.همچنین این توده های کاذب ممکن است در اثر تغییرات هورمونی ایجاد شوند کهدر واقع اصلا آن ها توده نیستند.

به هر حال دلیل توده های پستانی هر چه باشد، نباید مورد غفلت واقع شود وباید از سوی پزشک اطمینان حاصل شود که خطرناک نیستند. گاهی لازم استمعاینه جسمی از سوی پزشک صورت گرفته و گاهی نیاز به ماموگرافی و در برخیاوقات نیاز به سونوگرافی است. با انجام این آزمون ها علت توده هایپستانی دقیقا مشخص خواهد شد.

باور غلط دوم: سرطان پستان همیشه همراه با توده ای قابل لمس است.
همیشه این طور نیست. به گفته محققان دانشگاه لومباردی شهر جورجواشنگتن همیشه سرطان های پستان با توده همراه نیستند. گاهی اوقات قبل ازاین که خانمی احساس توده در پستان خود داشته باشد، بعد از انجام ماموگرافیمشخص می شود که او دچار سرطان پستان است. بسیاری از سرطان ها هنگامآزمون های غربالگری ماموگرافی تشخیص داده می شوند.

باور غلط سوم: توده های سرطانی با توده های خوش خیم تفاوت دارند.
اگر این طور فکر می کنید بدانید که همیشه توده های سرطانی متفاوت ازتوده های خوش خیم نیستند. توده های سرطانی و توده های غیر سرطانی یاهمان خوش خیم، ممکن است با یکدیگر اشتباه گرفته شوند. زنان غالبا فکر میکنند وقتی توده ای سرطانی باشد، آن را به صورت توده ای سفت احساس میکنند که به اطراف حرکت نمی کند. این در حالی است که توده های پستانیهمچنین ممکن است نرم و متحرک باشند. بنابراین همیشه نمی توان گفت کهتوده های سفت، سرطانی و توده های نرم، بی خطر هستند.
در حالی که ۴۰ درصد زنان در زندگی خود با توده های پستانی مواجه می شوند، باورهای رایج درباره این توده ها کم نیست.

کیست ها در صورتی که عمقی باشند احساس سوزش ایجاد می کنند. اما اگر اینکیست ها سطحی باشند غالبا نرم و گرد حس می شوند. اگر توده های پستانیعمقی باشند قادر هستند بافت پستان را به جلو برانند. گاهی توده هایی کهدر لمس به نظر خوش خیم و نرم و متحرک می آیند می توانند سرطان باشند.توده هایی که با لمس آن ها زنان احساس خراش و سوزش داشته باشند معمولاخوش خیم هستند و اما بهترین توصیه این است که اگر هنگام لمس هر احساسیداشتید باید مورد بررسی قرار بگیرید.

باور غلط چهارم: نباید نگران توده های کوچک بود.
این باور غلط است که نباید با لمس توده های کوچک در پستان احساس نگرانیکرد. توده های سرطان ها می توانند در زمان شروع بسیار کوچک باشند.اندازه یا سایز توده های پستانی راه خوبی برای تصمیم گیری در مورد بیخطری یا سرطانی بودن توده ها نیست. در برخی از زنان توده های پستانی بهاندازه ی یک نخود و در برخی دیگر اندازه ی این توده ها حتی به حد یک گریپفروت هم می رسد. با انجام ماموگرافی حتی توده های بسیار کوچک مشخص میشوند. وقتی زنان واقعا در پستان خود توده ای را حس می کنند اندازه ی آنها معمولا کمتر از ۲/۵ سانتی متر قطر دارد یعنی چیزی به اندازه یکآلبالو.

باور غلط پنجم: مراجعه فوری ضروری نیست.
این باور غلط را از ذهن خود دور کنید که با لمس توده نباید سریع به پزشکمراجعه کرد. مخصوصا اگر شما خانمی هستید که سن تان کمی بالا رفته است بهتأخیر انداختن مراجعه و پیگیری توده پستانی کار درستی نیست. هر توده ایدر پستان باید توسط پزشک مورد ارزیابی کامل قرار گیرد. گاهی پزشک توصیهمی کند که بعد از دوران قاعدگی برای بررسی بیش تر مراجعه کنند. ممکن استاین توده نوعی کیست باشد و با قاعدگی و تغییرات هورمونی تغییر کند. زنانیکه به سن یائسگی نزدیک می شوند احتمال کمتری وجود دارد تا دچار تغییراتتوده ناشی از تاثیرات هورمونی شوند، بنابراین نباید ارزیابی های پستانیبه تاخیر انداخته شود.

اما این سوال مطرح می شود که چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
پزشکان توصیه می کنند در هر سنی که هستید حتما حداکثر ۲ تا ۴ هفته بعد ازلمس توده به پزشک مراجعه کنید. حتی بهتر است بلافاصله پس از لمس توده بهپزشک مراجعه کنید. این پزشک است که زمان مراجعه بعدی را تعیین می کند وزنان خود نباید در مورد آن تصمیم بگیرند. عدهای از زنان خود را بااطرافیان و آشنایان خود مقایسه می کنند و به گمان این که توده پستانی آنها هم ممکن است کیست باشد و برطرف می شود به پزشک مراجعه نمی کنند. درحالی که اگر توده ای سرطانی باشد حتی یک هفته و یا یک ماه هم برای درمانارزشمند است، مخصوصا اگر فرد جوان باشد.

باور غلط ششم: یک توده می تواند سرطانی باشد، حتی در زنانی که تاریخچه خانوادگی سرطان ندارند.
این باور هم واقعیت مطلق ندارد. تنها ۵ تا ۱۰ درصد از سرطان های پستان،ارثی است. اکثریت زنانی که دچار سرطان پستان می شوند هیچ عامل خطریندارند. پس این جمله هم واقعیت ندارد که اگر خانمی در خانواده ای زندگیمی کرد که تاریخچه سرطان در آن وجود نداشت، توده های پستانی هرگز سرطانینخواهند شد.

باور غلط هفتم: در زنانی با داشتن تاریخچه کیست، توده های پستانی سرطانی نیستند.
همیشه این طور نیست. برخی از زنان که سالیان زیاد در پستان خود کیستداشته اند نباید تصور کنند که این کیست ها نگران کننده نخواهند شد، چراکه ممکن است کیست ها هم دچار تغییراتی شده و به توده های سرطانی تبدیلشوند.

همه خانم ها باید توجه کنند که هر زمانی که در پستان های خود توده ایجدید یافتند باید فورا به پزشک مراجعه کنند تا نگرانی های شان برطرف شود،چرا که ممکن است این توده از همان کیست های قدیمی نباشد.