دانشمندان ادعا کردهاند؛ روشن کردن چراغ فقط برای چند ثانیه به هنگام شبفقط برای انجام کاری ضروری میتواند سبب تغییراتی در بدن شود که احتمالابتلا به سرطان را در پی داشته باشد.

به گزارش ایسنا، محققان درانگلیس دریافتهاند که وقتی به هنگام شب و در تاریکی چراغ روشن شود، اینکار میتواند سبب فعالیت زیاد سلولهای مرتبط با شکل گیری سرطان شود.

آزمایشاتدر این زمینه روی موشها در دانشگاه لیسسترو به سرپرستی پروفسور و متخصصژنتیک چارالامبوس کریاکو انجام گرفته است. در طول این آزمایش گروهی ازموشها به مدت یک ساعت در معرض نور قرار گرفتند. سپس این موشها در مقایسهبا موشهایی قرار گرفتند که در تاریکی نگه داشته شده بودند.مقایسهها نشان داد: در موشهایی که در معرض نور بودند، تغییرات در سلولهایمغزی آنها که مسوول ساعت بیولوژیک بدن هستند، ایجاد شد. این ساعت بیولوژیکوظیفه کنترل عملکرد مغز را بر عهده دارد.

دانشمندان میگویند: ما معتقدیم هرگونه نور مصنوعی در شب روی ساعت بیولوژیک بدن تاثیرگذار است و این مکانیسم بسیار حساسی است.