نتایج بررسیهای دانشمندان آلمانی نشان می دهد که در مواقع دندان درد، مغزقادر به درک این مسئله نیست که درد از کدام دندان حاصل شده است.

بهگزارش مهر، محققان دانشگاه "ارلاگن- نورمبرگ" با بررسی فعالیت مغزی گروهیاز داوطلبانی که با استفاده از شوکهای الکتریکی کوچک، دردهایی به دندانهاینیش بالا و پایین آنها وارد شده بود دریافتند که در مواقع دندان درد مغزقادر نیست بفهمد که منشاء درد کجاست.

در این بررسیها مشخص شد درزمان وارد کردن درد به دندانهای نیش بالایی و پایینی، واکشنهای یکسانی درکورتکس مغز ایجاد می شود و در حقیقت مغز تنها خود دندان درد را درک میکند.
براساس گزارش Wired News، به گفته این دانشمندان در بیشتر موارد،انسان به درستی محل وقوع درد را درک می کند و در این موارد مغز فورا تشخیصمی دهد که درد ناشی از وارد شدن یک خرده چوب در داخل انگشت سبابه است و یاانگشت شست با لبه تیز یک تکه کاغذ بریده شده است. این درحالی است که موتورمرکزی انسان در مورد دهان مشکلات زیادی دارد.

نتایج این تحقیقات نشان داد که ۶۰ درصد از داوطلبان درد دندان را احساس کردند اما در ۱۰۰ موارد محل درد را اشتباه تشخیص دادند...