محققان هشدار ميدهند هيجان و اضطراب ناشي از تماشاي فوتبال، براي طرفداران اين ورزش هيجانانگيز، بسيار خطرناک است.
به گزارش سايت انجمن درمانگران ايران (IranHealers.com) از رويترز تحقيقات نشان ميدهد آمار عوارض قلبي و سکته در زمان برگزاري

جام جهاني و بهويژه در زمان بازيهاي حساس به شدت افزايش مييابد.

بررسيهاي فيفا از نمونهگيري خون قربانيان حملات قلبي در آلمان به هنگام تماشاي فوتبال نشان ميدهد، هورمون استرس که باعث

لخته شدن خون ميشود، به مقدار بسيار زيادي ترشح شده و باعث سکته آنها ميشود.

نتايج اين تحقيق گسترده که هماکنون در آلمان در حال پيگيري است قرار است ظرف چند ماه آينده به طورکامل منتشر شود اما محققان

تاکيد ميکنند مبتلايان بهامراض قلبي بايد از هيجان بيش از اندازه واسترس و فشار عصبي دوري و تلاش کنند خونسردي خود را حفظ

کنند