به گزارش خبرگزاری مهر، این حفره در میان سحابی به نام ngc 1999 قرارگرفته است، ابری درخشان از غبارها و گازهای کیهانی که در صورت فلکی اوریونواقع شده و منبع نوری آن ستاره ای است که در همسایگی آن در حال درخشش است.
اولین تصویر از این سحابی را تلسکوپ هابل در دسامبر سال 1999 به ثبت رساندو اخترشناسان لکه تاریک موجود بر روی آن را حبابی از گازها و غبارهایسردتر و جرمگین تر پنداشتند که از عبور نور مرئی ممانعت می کند. اماتصاویر جدید که توسط تلسکوپ فضایی هرشل به ثبت رسیده است نشان می دهد اینحباب واقعا حفره ای تهی و توخالی است زیرا هرشل قادر است پدیده های کیهانیرا با چشم مادون قرمز خود ببیند، توانایی که به این تلسکوپ امکان مشاهدهاعماق ابرهای تاریک فشرده و اجرام نهفته در میان آنها را خواهد داد.

با این همه هرشل نیز این حفره را به رنگ سیاه دیده و این به آن معنی خواهدبود که حفره توخالی است. اخترشناسان بر این باورند این حفره با وسعت 0.2سال نوری به واسطه فرایند تولد پیش ستاره ای به نام v380 ori در مجاورتاین حفره به وجود آمده است. این پیش ستاره در حال حاضر جرمی 3.5 برابر جرمخورشید را دارا بوده و محققان معتقدند این جرم با پرتاب بسیار سریع گاز ازبخش قطبی اش در حال نمایش دادن تولدی قریب الوقوع است.
"تاممگث" محقق برتر تیم اخترشناسان در دانشگاه تولیدو، اوهایو معتقداست این ستاره در حال پرتاب کردن فورانهای گازی با سرعت صدها کیلومتر برثانیه است که این فرایند حفره ای بزرگ را در ابرهای اطرافش به وجود میآورد.
بر اساس گزارش استرونومی، تلسکوپ فضایی هرشل نام اخترشناس قرننوزدهم میلادی "ویلیام هرشل" را یدک می کشد، اخترشناسیکه طی دوران حیات و فعالیتش چندین توده سیاه را در آسمانها رصد کرده وآنها را حفره های توخالی در میان فضا پنداشت اما در انتها دریافت که لکههای تاریک کشف شده در واقع ابرهایی تاریک هستند.