دانشمندان در چین می گویند با مواد شیمیایی که از فیلتر سیگار استخراجکرده اند، راهی کم هزینه را برای جلوگیری از زنگ زدگی فولاد پیدا کرده اند.

این کشف جدید، چشم انداز بازیافت آشغال سیگار را به لحاظ اقتصادی قابل قبول می کند.

آنها پس از انجام تحقیقی، که نتیجه آن در یکی از نشریات "انجمن شیمیآمریکا" چاپ شده است، گفتند وقتی فیلتر سیگار در آب فرو برده می شود، ۹ماده شیمیایی متفاوت را تولید می کند.

بنا به نتیجه این تحقیق،آغشته کردن سطح لوله های فولادی به این مواد از خوردگی آنها جلوگیری کردهاست. این گونه لوله ها به طور گسترده در صنایع نفتی مورد استفاده است.

هر ساله حدود چهار و نیم تریلیارد ته سیگار (حاوی فیلتر)، دور انداخته می شود که بسیاری از آنها به آب دریا راه پیدا می کند.

فیلترهای سیگار که وارد آب دریا شده است مواد سمی تولید می کند که نهایتا ممکن است گونه هایی از ماهی را از بین ببرد.

یکی از این مواد شیمیایی نیکوتین است.

فیلتر سیگار در آب پانزده سال دوام می آورد.

مالیدن مواد شیمیایی خارج شده از فیلتر خیس به لوله های فولادی باعث شد کهروند زنگ زدگی آنها حتی در شرایط نامناسب محیطی، متوقف شود.

جایگزین کردن لوله های زنگ زده برای تولید کنندگان نفت در سراسر جهان هزینه هنگفتی در بر داشته است.

دانشمندان چین برای انجام تحقیقات خود یقینا با کمبود ته سیگار مواجه نیستند چون یک سوم از سیگارهای جهان در این کشور مصرف می شود.