فساداخلاقي و انحرافات جنسي روز افزون در عربستان سعودي امروز ديگر تنها يکناهنجاري فرهنگي و اجتماعي و قابل کتمان کردن نيست و به مشکلي بزرگ در اينکشور تبديل شده است.

به گزارش تابناک اجتماعی به نقل از العالم،سئوالات زيادي در محافل مختلف اجتماعي و فرهنگي بويژه خانواده هايعربستاني در باره علت گسترش فساد اخلاقي و انحرافات جنسي در اين کشور مطرحاست و امروزه آشکارا در رسانه هاي سعودي از ازدواج هاي غيرقانوني، تجاوزبه نواميس، خريد و فروش مشروبات الکلي، بازداشت منحرفان جنسي در رسانه هايسعودي منتشر مي شود ، در حاليکه قبلا انتشار اين دست اخبار خط قرمز بود ودولت سعودي با سياست پنهان کاري سعي در کتمان آن داشت.

خبرگزاري "اخبارجامعه سعودي" اخيرا گزارش داد که " پليس رياض 13 مرد عربستاني را کهلباس زنانه به تن داشته و با خود مواد مواد مخدر و مشروبات الکلي حمل ميکردند ، بازداشت کرد".

براساس اين گزارش هيات هاي معروف به " امربه معروف و نهي از منکر" درعربستان در سال 2008 حدود 19 هزار شخص که 11هزار نفر آنها سعودي بودند را به اتهام فساد اخلاقي بازداشت کرده اند.

"علي الحناکي" رييس بخش وزارت امور اجتماعي عربستان در شهر مکه مکرمه ميگويد: انواع فساد اخلاقي در عربستان ديگر تنها پديده هاي زشت نيستند بلکهبه يک معضل و مشکل بزرگ براي دولت و مردم تبديل شده اند و اقدامات کنترلينتوانسته آن را مهار کند.

خانم " امل زاهد" نويسنده عربستاني تاکيدمي کند: چاره اي نداريم که اعتراف کنيم در جامعه عربستان انواع فساداخلاقي در حال افزايش بوده و در بيشترخيابان هاي شهرهاي عربستان مظاهرفساد علني شده است.

مجله آمريکايي " آتلانتيک " نوشته است: دولتعربستان که به عقايد وهابيت ملتزم است ، از اختلاط بين زن و مرد جلوگيريمي کند اما فساد اخلاقي علني در اين کشور رو به افزايش است و اين در حاليمي باشد که انواع اين فساد بصورت مخفي رواج دارد.

خانم زاهد بابيان اينکه انحرافات جنسي در عربستان معضلي پيچيده و خطرناک شده ،خاطرنشان کرد است:افزايش و رواج موسيقي هاي مبتذل وانتشار مطالب گمراهکننده جوانان سعودي را در معرض فساد و خانواده هاي اين کشور را در آستانهفروپاشي قرار داده است .

وي تاکيد کرده است: دولت سعودي با اعمالزورو سياست هاي سختگيرانه نتوانسته است مانع رواج و گسترش فساد اخلاقيوانحرافات جنسي در جامعه عربستان شود و بيشتر جوانان عربستاني از خطرهايپيش روي خود آگاه نيستند.
براساس اين گزارش هيات هاي معروف به " امر بهمعروف و نهي از منکر" درعربستان در سال 2008 حدود 19 هزار شخص که 11 هزارنفر آنها سعودي بودند را به اتهام فساد اخلاقي بازداشت کرده اند. انواعفساد اخلاقي در عربستان ديگر تنها پديده هاي زشت نيستند بلکه به يک معضل ومشکل بزرگ براي دولت و مردم تبديل شده اند و اقدامات کنترلي نتوانسته آنرا مهار کند.


منبع :
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]