جامجمآنلاين: اگر ميخواهيد سن واقعي كسي را بدانيد به دستان او نگاه كنيد. براساس نتايج يك مطالعه اكثر افراد با مشاهده دست

ديگران ميتوانند به سن آنها پي ببرند. جراحي پلاستيك به حفظ ظاهر بهتر كمك ميكند اما جوانتر به نظر رسيدن پس از جراحي صورت با

دستاني كه نشانگر افزايش سن و پيري هستند متناسب نيست. پس از صورت، دستها بهترين مشخصه سن هستند اگر مايليد جوانتر

به نظر آييد يا از ظاهر دستانتان راضي نيستيد بايد به فكر جوانتر كردن آن باشيد. به طور كلي ويژگيهاي فيزيكي كه بيش از هر چيز ظاهر

پيري را به دستها ميدهند عروق مشخص آن هستند. افراد شركتكننده در اين مطالعه كه اين عروق مشخص روي دستشان برداشته

شد احساس كردند دستانشان ظاهر جوانتري پيدا كرده است. عدم وجود چروك و عروق روي دست اين ظاهر جوانتر را سبب ميشود.

سوهان كشيدن ناخنها نيز در اين مورد موثر است. به هر حال روشهايي براي كاهش ظاهر پير دستها وجود دارد. روشهاي غيرجراحي

مانند ليزر و داروهايي كه باعث پوست انداختن ميشوند نيز از لكههاي پوستي جلوگيري ميكند. تزريق چربي هم ميتواند به چاق شدن

دست و كاهش قابليت وضوح رگهاي آن كمك كند و ذوب با ليزر هم در حذف عروق ناخواسته موثر است