دانشمندان معتقدند افرادی که علاقه دارند تا ۱۰۰ سالگی عمر کنند نبایدخیلی نگران سلامتی خود باشند چرا که عمر طولانی توسط ژنهای انسانها مشخصمیشود.
پروفسور نیر بارزیلای مدیر موسسه سالمندی در کالج آلبرتاینشتین در این باره گفت: سیاری از افرادی که تا ۱۰۰ سالگی عمر میکنندممکن است شیوه زندگی چندان سالمی هم نداشته باشند. تحقیقات نشان میدهدافرادی که عمر طولانی دارند به طور ژنتیکی برای این موضوع برنامه ریزیشده اند.
پروفسور بارزیلای برای بررسی فاکتورهای موثر در عمر طولانیمطالعه ای را روی ۵۰۰ زن و مرد بین ۹۵ تا ۱۱۲ سال انجام داد.در این تحقیقات مشخص شد که بر خلاف تصور بسیاری، این افراد ممکن است زندگیخیلی سالمی هم نداشته باشند. برای مثال ۳۰ درصد از این افراد دارای اضافهوزن و ۳۰ درصد نیز سیگاری بودند.
در حقیقت نوع ژنتیک و ساختار بدن آنها، این افراد را از آسیبهای محیطی در امان نگاه داشته است.
البتهسالم زندگی کردن به طور حتم امید به زندگی را چند سال افزایش میدهد اماکمک خیلی زیادی به عمر طولانی و حدود ۱۰۰ سال نمیکند.
قبلا نیزمطالعاتی انجام شده بود که نشان میداد تعداد بیشماری از انسانهایی کهزندگی سالمی نداشتند، سیگار میکشیدند، رژیم غذایی ناسالم داشتند و ورزشنمی کردند عمر طولانی داشتند.
تحقیقات نشان میدهد افرادی که نزدیک بهیک قرن زندگی میکنند ژنهایشان به شکلی برنامه ریزی شده است کهبیماریهایی مانند آلزایمر و بیماریهای قلبی را به تاخیر میاندازد و بههمین دلیل عمر طولانی تری دارند.
با کشف این موضوع مطالعات زیادی انجامشده است که میتواند منجر به ساخت داروهایی شود که همان تاثیرات را رویبدن انسان پیاده سازی میکند.
پروفسور بارزیلای چندین ژن را که میتوانند این تاثیر را داشته باشند شناسایی کرده است.
درحال حاضر چند آزمایشگاه در حال کار برای ساخت داروهایی هستند که میتواندتاثیرات سه ژن خاص مرتبط با طول عمر بالا را شبیه سازی کند.دو عدد از اینژنها تولید کلسترولهای مفید در بدن را افزایش داده که میتوانند خطرحمله قلبی و سکته را کاهش دهد و ژن سوم از ابتلا به بیماری دیابت پیشگیریمیکند.
آزمایشهای مرتبط با این داروها و روشها قرار است از سال ۲۰۱۲آغاز شود و ممکن است ظرف مدت ۵ تا ۱۰ سال محصول نهایی در اختیار عموم قراربگیرد.
به این ترتیب انسانها میتواننداز سن ۴۰ سالگی شروع به خوردن قرصهای خاصی کنند و طولانیتر عمر کنند.....