چندیپیش در منطقه فینیکس واقع در آریزونا در کشور آمریکا، کشاورزی بنام دیویدهادسون به ماده ی سفید رنگی که در سرتاسر زمینهای زراعی اش گسترده بودمشکوک شد و مقداری از آنرا به آزمایشگاههای معتبر سپرد تا به او بگویند کهاین ماده سفید رنگ متشکل از چه مواد اولیه ای است. اما در عین ناباوری،پاسخ آزمایشگاه این بود
:You Have Pure Nothing یعنی شما یک ماده ای دردست دارید که خالصاً هیچ چیز مشخصی که در جدول عناصر تعریف شده باشد در آن به چشم نمی خورد!
اماپس از چندی یک آزمایشگاه روسی به روش آزمایش آمریکاییها شک کرد و روشجدیدی را برای آنالیز این ماده ی عجیب پیش رو گذاشت که صحیح تر بود وبلاخره پرده ی جادویی کنار رفت و عنصر تشکیل دهنده رخ نمود.
اینماده شکل دیگری از اتم های طلا بود که بصورت یک نانو رشته (رشته ای ازالکترونها که از پی هم قرار می گیرند و شکل یک تسبیح نخ شده را دارد) درآمده بود. نام علمی آن ORME یا ORMUS مخفف Orbitally Rearranged Monotomic Element می باشد.
آزمایشاتبعدی، اما، حیرت آورتر بودند. برای وزن کردن آن، یک پیمانه ی خالی راابتدا وزن کردند و سپس مقدار مشخصی از این گرد سفید رنگ را درون پیمانهریخته مجدداً وزن کردند و در عین ناباوری در تمام این توزینها، همواره وزنپیمانه+وزن گرد سفید رنگ از وزن پیمانه ی خالی “کمتر” بود! آزمایشی کهچندین بار تکرار شد و همواره یک پاسخ را ارائه می داد. گویی که 40 درصد ازجرم این ماده در جهان ما و 60 درصد دیگر آن در جهانی موازی با جهان ما سیرمی کند.
نکته ی مهم زمانی به چشم آمد که محققان،پیمانه ی لبریز از ماده سفید رنگ را حرارت دادند و مشاهده کردند که درحرارت بسیار بالا وزن پیمانه به سمت صفر گرم سوق پیدا کرد. یعنی “با حرارت دادن به این ماده، می توان جاذبه را دفع نمود”.
ناسا با بهره گیری از این ترکیب جدید طلای بسیار ناب (The Pure Gold) توانست ماده ی جدیدی اختراع کند با نام آیروژل (AeroGel) کهبه خودی خود از هوا سبک تر است و فرم خالص آن می تواند در هوا شناور باشدو همچنین با حرارت دادن به آیروژل، این ماده می تواند وزنهایی بیش از وزنخود را نیز در هوا معلق نگاه دارد. ناسا از این ژل در تحقیقات گسترده ایبهره می برد. (در ویکیپدیا جستجو کنیدAeroGel )
اما چندی پیش، در “صحرای سینا” معبدیمتعلق به راهبان مصر باستان کشف شد که درون آن آکنده بود از پودری سفیدرنگ! آزمایش این ماده نشان داد که شباهت زیادی بین این پودر تازه کشف شدهبا نانو رشته ی طلا وجود دارد. مصریان باستان به این ماده “مفکات” میگفتند و راز تهیه آن در دست راهبان مقدس بوده است.
ترکیب مفکات با حرارت می توانسته بی وزنی را بهمراه آورد و شاید راز چگونگی ساخته شدن اهرام عظیم مصر در همینجا نهفته باشد.
منبع : دنیای اسرار آمیز