در واقع پارلمان در امارات ، به خاطر خالی نبودن عریضه تشکیل شده است تادر مجامع بین المللی مرتبط با پارلمان ها ، امارات هم بتواند کسی را بهعنوان رئیس یا نماینده پارلمان بفرستد! زیرا وجهه خوبی ندارد در این دورهو زمانه کشوری بگوید ما پارلمان نداریم!
اسماعیل سلطنت پور
چندیقبل خبری منتشر شد که وزیر خارجه جوان امارات در پارلمان این کشور ادعاهایگستاخانه ای درباره جزایر سه گانه ایرانی مطرح کرده و برخی اینگونه تحلیلکردند که احتمالا با توجه به اینکه وزرا مثل همه جای دنیا باید در برابرمجلس پاسخگو باشند تا استیضاح نشوند نسبت به بیان این مطالب گستاخی کردهاست.

در یکی دو روز گذشته نیز مطلبی دیگر ، این بار از سوی رئیسپارلمان امارات مطرح شده که"با بی توجهی ایران نسبت به خواست امارات موضوعادعاها باید به مرجع بین المللی ارجاع شود."

حال که در روزهای اخیرپارلمان امارات نیز وارد گود شده تا چنین وانمود شود که ادعای مالکیت برجزایر ، صدای مردم امارات نیز هست ، بد نیست کمی با این به اصطلاح پارلمانآشنا شویم:

پارلمان امارات در سال 1972 یعنی یک سال بعد از تاسیس این کشور نخستین جلسه اش را برگزار کرده است.

نکتهقابل توجه این است که مجلس امارات در زمان تشکیل انتصابی بوده و کلیهنمایندگان ان از سوی رئیس کشور به سمت نمایندگی مجلس منصوب می شده اند.

با تغییر رئیس امارات ، رئیس جدید دموکراسی را جاری کرد! و موافقت کرد تنها نیمی از نمایندگان مجلس از سوی او انتخاب شوند.

البتهشاید فکر کنید آن 20 نماینده ای که توسط رئیس دولت امارات انتخاب نمی شوندرا مردم این کشور انتخاب می کنند و اما همان 20 نماینده باقی مانده همتوسط یک شورای دیگر منصوب می شوند و بر این اساس کل مجلس رسماً انتصابیاست.

مجلس امارات تنها 40 نماینده دارد که مشتمل بر ابوظبی و دوبیهرکدام 8نفر، راس الخیمه و شارجه هرکدام 6 نفر، عجمان و ام القوین و فجیرههرکدام 4 نفر است.

از نظر قانونی هم نمایندگان مجلس امارات حقهیچگونه قانون گذاری ندارند و اساسا از هیچ اختیارخاصی که در دنیا برایپارلمان ها وجود دارد ، برخوردار نیستند.

در واقع پارلمان درامارات ، به خاطر خالی نبودن عریضه تشکیل شده است تا در مجامع بین المللیمرتبط با پارلمان ها ، امارات هم بتواند کسی را به عنوان رئیس یا نمایندهپارلمان بفرستد! زیرا وجهه خوبی ندارد در این دوره و زمانه کشوری بگوید ماپارلمان نداریم!

در تمام دنیا، مجالس قانونگذاری می کنند و دولتاجرا می کند اما این قاعده در امارات استثنا می خورد زیرا هیئت وزیران اینکشور قانون تصویب می کند و مجلس نیز قوانینی را که هیئت وزیران به آن جاارجاع می دهد را بررسی! می کند.

در حالی که در تمام دنیا مجالس نقشنظارتی نیز دارند اما همچون اکثر کشورهای عربی که در دموکراسی ذوب هستند !مجلس امارات نیز هیچ حقی نسبت به تعیین صلاحیت وزرا، سوال و استیضاح بهمعنای متعارف و ... ندارد و نظراتش تنها جنبه مشورتی دارد و جناب رئیس ووزرا می توانند از این مشورت ها استفاده کرده و یا اینکه در صورت خوشایندنبودن مشورت ، خواستار انحلال پارلمان شوند!

نمایندگان مجلس اماراتبه مدت 2 سال منصوب می شوند و پارلمان این کشور دارای 9 کمیسیون است کهاحتمالا در هر کمیسیون 4 نفر حضور دارند و قاعدتا همه ان ها باید عضو هیئترئیسه کمیسیون ها باشند ( رئیس، نایب رئیس اول ، نایب رئیس دوم ، 2 منشی وسخنگو) که البته اگر این استاندارد بخواهد رعایت شود کمیسیون های مجلسامارات چند عضو کم خواهند آورد!

حالا در نظر داشته باشید رئیس اینمجمع مشورتی نظر داده که ایران جزایرش را به امارات بدهد ؛ رئیسی که درکشور خودش کسی برای حرفش تره خرد نمی کند انتظار دارد دولت و مردم کشوردیگر حرفش را اجابت کنند و بخشی از سرزمین شان را تقدیم خارجی ها نمایند ؛به هر حال روزگار است و طنزهایش!