تلويزيون عربستان با پخش گزارشي مستند تاريخ ايران را اوج شکوه تمدن بشري ناميد.
بهگزارش الف به نقل از العالم، شبکه يک تلويزيون عربستان در برنامه اي مستندبا عنوان سرنوشت تمدنهاي بشري به روايت تاريخ ايران در قرن چهارم پيش ازميلاد پرداخت و در آن از امپراتوري ايران به عنوان اوج شکوه تمدن بشري يادکرد.

دربخشي از اين اين برنامه که با پخش تصاويري از مناطق تاريخيو باستاني ايران همراه بود، اعلام شد: در آسياي غربي در ايران قرن چهارمقبل از ميلاد مسيح، شهرهاي زيباي ايران در تسلط امپراتوري فارس بود.

اسکيلوس نمايشي با عنوان فارس نوشته است، اين نمايش از مشهورترين نمايشهاي تراژدي قديمي محسوب مي شود
اسکيلوسمردم فارس را انسانهايي متکبر و جنگجو و با اين حال اندوهگين معرفي کردهاست؛ اما آّيا مردم فارس مردمي ماجراجو بوده اند يا اين که دشمنان آنانتاريخ را تحريف کرده و آن را تغيير داده اند.

نقشه ها و نوشته هاييکه بر ديوارها و کتيبه هاي به يادگار مانده از آن دوران نوشته شده و برخيهمچنان نامفهومند، رازهايي از شگفتيهاي آن زمان را فاش مي کند.

دراين کتيبه ها افرادي با لباسهاي فاخر همراه با حيوانات عجيب به چشم ميخورند، اين افراد هدايايي از دورترين نقاط جهان در دست دارند از قبيل عاجفيل ظروف سفالي و پارچه هاي الوان.

باستان شناسان اين نقش و نگارهارا با احساسي عميق بررسي مي کنند و با شگفتي مي پرسند چه علتي دارد که دراين نقش و نگارها افرادي از نقاط دوردست جهان با هداياي گوناگون به تصويرکشيده شده اند.

امپراتوري بزرگ فارس سرزمين بزرگي را شامل مي شده که آفريقا از جمله زمينهاي حاصلخيز مصر و سودان از جمله آن بوده است.

خطميخي که در دوران امپراتوري فارس رواج داشت، قرنها براي باستانشناسانمعمايي بزرگ به شمار مي رفت زيرا علاوه بر اينکه به خط ميخي بود به سهزبان مختلف بابلي، عيلامي و پهلوي نوشته شده بود، در سه دهه آغازين قرننوزدهم دنياي جديدي براي باستان شناسان آشکار شد و آنان تاريخ کنوني فارسرا بر اساس يافته هاي خود روايت کردند از يافته هاي محققان در پاسارگاد درايران چنين بر مي آيد که نظريه جهان واحد ريشه در امپراتوري فارس دارد.

پاسارگاددر سال 553 پيش از ميلاد پايتخت اول امپراتوري فارس بود سپس به پرسپوليسمنتقل شد، ايرانيان در آن زمان از سه زبان بابلي عيلامي و فارسي پهلوياستفاده مي کردند.
کوروش کبير درگيري ميان قبيله ها را از بين برد و يکامپراتوري متحد و جهاني به وجود آورد. بنابر نظر فارسيان قديم آفرينش زمينو همه موجودات ان از طرف آسمان بود، به همين سبب خود را در معبدي سر بستهقرار نمي دادند بلکه زير اسمان بلند به راز و نياز مي پرداختند.

تصاويرباقي مانده از کوروش کبير نشان مي دهد که از ارتشي نيرومند برخوردار بودهاست. نوروز مراسمي باشکوه در امپراتوري فارس بود و مردم در همه جا جشنهايباشکوهي برپا مي کردند.

گفتی است رسانه های مختلف عرب زبان وابستهبه وهابیون منطقه، مدت هاست در راستای سیاست ایران هراسی به القای بدبینیبه ایران و فرهنگ ایرانی می پردازند که نمونه آن جعل نام خلیج فارس است.