مدرسه یک روزه کیهان شناسی در دانشگاه صنعتی اصفهان برپا می شودمدرسه یک روزه کیهان شناسی با هدف آشنایی دانشجویان فیزیک استان اصفهان با موضوعات کیهان شناسی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.


به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه یک روزه کیهان شناسی از سوی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان ماه جاری برگزار می شود و موضوعات مرتبط با کیهان شناسی را ارائه می کند.

در مدرسه یک روزه کیهان شناسی، موضوعاتی از جمله مروری بر نظریه نسبیت عام و مدل های کیهان شناسی، تاریخچه گرمایی عالم، مروری بر نظریه تورمی و کیهان شناسی رصدی و تحلیل داده ها ارائه می شود.

اساتید برجسته فیزیک کشور از دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان، پژوهشکده دانش های بنیادی و پژوهشکده نجوم دانشگاه شهید بهشتی در این دوره آموزشی یک روزه شرکت دارند.